Forside » Ansættelsesforhold » Kontrakt og ansættelsesvilkår » Klausuler » Konkurrenceklausul 

Konkurrenceklausul

Hvornår gælder en konkurrenceklausul?

Den 1. januar 2016 blev der indført en ny lov om ansættelsesklausuler. De nye regler gælder dog kun for klausuler indgået efter denne dato, og klausuler fra tiden før regelændringen skal derfor stadig behandles efter de gamle regler.

Har en lønmodtager forpligtet sig til, at vedkommende af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, finder aftalelovens § 36 anvendelse.

Fra 1. januar kan man kun blive bundet af en konkurrenceklausul, hvis man har en helt særlig betroet stilling i virksomheden. Det vil sige, at man via sin stilling skal besidde viden eller erhverve en viden, som kan udnyttes til skade for arbejdsgiveren af en konkurrent, hvis man som lønmodtager var ansat hos denne, eller hvis man som lønmodtager selv påtager sig konkurrerende virksomhed. Man skal kunne komme i besiddelse af oplysninger, der må betragtes som en afgørende del af virksomhedens forretningsmodel.

Herudover gælder, at alle lønmodtagere kan blive omfattet af en konkurrenceklausul og ikke kun for funktionærer som tidligere.

En konkurrenceklausul gælder kun, hvis lønmodtageren selv har sagt op, eller hvis arbejdsgiverens opsigelse skyldes lønmodtagerens egne forhold, for eksempel langvarig sygdom eller omstændigheder, der kan bebrejdes lønmodtageren, såsom arbejdsvægring eller tyveri i virksomheden.

Hvis virksomheden derimod har opsagt funktionæren på grund af virksomhedens forhold, for eksempel ved nedskæringer, omstruktureringer eller lignende gælder klausulen ikke.

Hvis lønmodtageren selv tager initiativ til at forlade stillingen på grund af forhold, der kan bebrejdes arbejdsgiveren, for eksempel ved manglende udbetaling af løn, gælder klausulen heller ikke.

Kundeklausuler gælder derimod, uanset hvordan ansættelsesforholdet er blevet afsluttet.

Det skal skriftligt aftales, hvis en lønmodtager skal være omfattet af en konkurrence- og/eller en kundeklausul. Og det skal af den skriftlige aftale fremgå, hvilke forhold i lønmodtagerens ansættelse, der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul.

Det er arbejdsgiverens ansvar og risiko at sikre, at beskrivelsen er dækkende. Arbejdsgiveren er dog ikke forpligtet til at opdatere en stillingsbeskrivelse, hvis lønmodtagerens stilling ændres på en sådan måde, at lønmodtageren får yderligere ansvar.

Kombinerede ansættelsesklausuler

Kombinerede ansættelsesklausuler er en aftale om, at lønmodtageren er forpligtet af en konkurrence- og kundeklausul i samme tidsrum.

Kombinerede klausuler skal overholde reglerne for konkurrence- og kundeklausuler og kan kun gøres gældende i op til seks måneder fra fratrædelsestidspunktet.