Forside » Nyheder » Nyheder 

Danmark skal sikre klimavenlig biomasse

Der er brug for bedre regulering, som skelner mellem klimavenlig og klimabelastende biomasse, siger Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen.

 

Størstedelen af vedvarende energi kommer fra biomasse som fx træpiller, halm og brænde. Men ikke al biomasse er godt for klimaet, og derfor anbefaler KlimarĂĄdet i sin hovedrapport for 2018, at der indføres regulering, der kan sikre brug af klimavenlig biomasse. 

Brugen af biomasse i Danmark er stærkt stigende, og derfor bør vi sikre, at vi kun bruger klimavenlig biomasse. KlimarĂĄdet foreslĂĄr, at biomasse skal leve op til bæredygtighedskriterier med øget fokus pĂĄ klima. Kun den biomasse, der kan dokumentere at leve op til kriterierne, bør betragtes som grøn energi. Biomasse, der ikke opfylder kravene til klimavenlighed, bør pĂĄlægges CO2-afgift og bør ikke kunne modtage tilskud. 

- NĂĄr biomasse udgør sĂĄ stor en del af Danmarks grønne omstilling, er det oplagt for KlimarĂĄdet at se nærmere pĂĄ, om vi rent faktisk ogsĂĄ gavner klimaet ved at bruge sĂĄ store mængder biomasse. Det store danske forbrug gør, at Danmark har et særligt ansvar for at sikre, at vi kun brænder klimavenlig biomasse af. En bedre regulering, der skelner mellem klimavenlig og klimabelastende biomasse, er vejen frem, siger KlimarĂĄdets formand, Peter Birch Sørensen. 

Der findes god og dĂĄrlig biomasse

Biomasse regnes officielt som vedvarende, CO2-neutral energi pĂĄ trods af, at der kommer CO2 op af skorstenen, nĂĄr biomasse brændes af. CO2-neutraliteten begrundes med, at den udledte CO2 optages i de nye træer, der vokser op i stedet for de træer, der er blevet fældet og brændt af. Men de fældede træer genplantes ikke altid, og selv hvis de gør, kan der gĂĄ mange ĂĄr, før al den udledte CO2 er blevet optaget igen. 

Omvendt findes der ogsĂĄ biomasse, der kun belaster atmosfæren i beskeden grad, nĂĄr den brændes af. Det gælder fx restprodukter fra skovdrift og savværker eller træer, der hurtigt vokser op igen. Derfor er det afgørende, at det danske biomasseforbrug reguleres pĂĄ en mĂĄde, sĂĄ vi kun bruger den klimavenlige biomasse. 

Bæredygtighedskriterier skal strammes op

Den danske energibranche har allerede udarbejdet en række fornuftige bæredygtighedskriterier for den biomasse, der brændes af pĂĄ danske kraftvarmeværker. Det er et godt initiativ, men KlimarĂĄdet vurderer, at kriterierne ikke tilstrækkeligt tager hĂĄnd om biomassens klimaaftryk. 

KlimarĂĄdet opfordrer derfor regeringen til at udvikle en række indikatorer, der kan danne grundlag for regulering af biomassen, sĂĄ biomasse med et stort klimaaftryk undgĂĄs. Udviklingen af indikatorer kan ske i regi af den bioenergitaskforce, som regeringen foreslĂĄr i sit udspil til en ny energiaftale. 

Forslag om afgift pĂĄ ikke-klimavenlig biomasse

I dag er biomasse helt fritaget for afgifter. KlimarĂĄdet anbefaler en afgiftsreform, der erstatter de nuværende energiafgifter med en CO2-afgift. Reformen betyder, at biomasse fortsat vil være afgiftsfritaget, hvis den kan dokumenteres at være klimavenlig. Derimod bør ikke-klimavenlig biomasse pĂĄlægges en CO2-afgift, der afspejler dens belastning af det globale klima. Afgiften bør som udgangspunkt lægges pĂĄ al ikke-klimavenlig biomasse, men med bagatelgrænser, sĂĄ fx det træ, private henter i egne haver, ikke omfattes. 

I tillæg anbefaler KlimarĂĄdet, at reglerne pĂĄ fjernvarmeomrĂĄdet lempes, sĂĄ alle vedvarende energiteknologier fĂĄr mulighed at konkurrere med hinanden pĂĄ lige vilkĂĄr. Blandt andet bør kraftvarmekravet udfases, sĂĄ biomasse ikke stilles bedre end fx varmepumper, som producerer varme, men ikke elektricitet. 

Danmarks forbrug af biomasse

Danmark ligger på en klar førsteplads i EU, hvad angår importeret biomasse set i forhold til det samlede energiforbrug.

43 pct. af Danmarks biomasseforbrug var i 2016 importeret. For træpiller var importandelen over 90 pct. Det meste af den importerede biomasse kommer fra Baltikum, Sverige og Rusland.

I 2016 var andelen af vedvarende energi nået op på 31 pct., hvoraf fast biomasse i form af træpiller, flis, brænde og halm anvendt i kraftvarmeværker og i private hjem udgjorde 16 pct.-point.

Danmark ligger pĂĄ en femteplads blandt EUÂ’s 28 medlemslande mĂĄlt pĂĄ biomassens andel af det samlede energiforbrug, kun overgĂĄet af lande med store skovarealer.

36 pct. af den faste biomasse bruges i private hjem i form af primært brænde og træpiller. Resten af biomassen brændes hovedsageligt af i kraftvarmeværker. 

Klimarådets rapport Biomassens betydning for grøn omstilling – Klimaperspektiver og anbefalinger til regulering af fast biomasse til energiformål samt tilhørende faktaark - kan downloades fra www.klimarådet.dk

 

 

 

Arkiv

Maj 2018

Nyt innovationsnetværk for energiproduktion

Wärtsilä LNGPac passerer 100 ordrer

Scandlines transporterer flere lastbiler

Vedligehold pĂĄ den holistiske mĂĄde

190 års historie er ingen hindring for vækst

PRESSEMEDDELELSE - Danskere vil fjerne plast fra verdenshavene

Nordjylland skal uddanne flere maskinmestre

En rejse med vinden

Nyt bugserfartøj sejler på LNG

Robotteknologi indtager renseanlæg

Stena Line leverer markante grønne resultater

Ny maskinmesterskole pĂĄ vej i Svendborg

Partikler har frit spil i maskinrummet

Drømmejobbet i første forsøg

Danmark skal sikre klimavenlig biomasse