Forside » Nyheder » Nyheder 

Mindre blĂŚst i 2016 gav stigning i energiforbruget

Illustrationen viser det faktiske og korrigerede bruttoenergiforbrug i Danmark i perioden 1990-2016.

 

Koldere vejr i 2016 kombineret med en mindre vindkraftproduktion og en mindre nettoimport af elektricitet betød, at Danmarks energiforbrug og udledningen af CO2 steg sidste ür. Det fremgür af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2016.

Det faktiske energiforbrug i Danmark steg 4,0 procent i 2016 til 749 PJ. Udviklingen skyldes hovedsageligt, at produktionen af vindkraft sidste ür faldt med 9,6 procent, mens nettoimporten af elektricitet faldt med 14,5 procent. Samtidig var vejret køligere i 2016 end i 2015. Korrigeret for brÌndselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet og klimaudsving steg energiforbruget med 2,5 procent i 2016.

Den faldende nettoimport af strøm samt den faldende produktion af vindkraft betød, at en større del af elforbruget blev dÌkket af de hjemlige kraftvÌrker i 2016. Som konsekvens heraf steg forbruget af el-vÌrkskul med 14,7 procent i forhold til 2015, mens forbruget af eksempelvis olieprodukter, naturgas og vedvarende energi steg med henholdsvis 3,1 procent, 1,0 procent og 4,7 procent.

Stigning i udledning af CO2

Det øgede forbrug af fossile brÌndsler i 2016 medførte, at de faktiske udledninger af CO2 fra energiforbruget steg med 5,6 procent sammenlignet med 2015. Nür der korrigeres for brÌndselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet samt klimaudsving, steg CO2-udledningerne i 2016 med 2,9 procent.

Danmarks samlede faktiske udledning af drivhusgasser skønnes pü baggrund af den foreløbige energistatistik at vÌre steget med 4,1 procent i 2016, mens udledningen korrigeret for klima og brÌndselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el skønnes at vÌre steget med 2,2 procent.

En endelig opgørelse over Danmarks udledning af drivhusgasser vil senere blive publiceret af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Stigning i anvendelse af vedvarende energi

Den vedvarende energis andel af energiforbruget steg i 2016. Andelen af vedvarende energi i det korrigerede bruttoenergiforbrug steg fra 28,3 procent i 2015 til 28,8 procent i 2016.

EU opgør andelen af vedvarende energi ved at tage udgangspunkt i det endelige energiforbrug. Det er først muligt at opgøre denne andel i den endelige energistatistik, som Energistyrelsen offentliggør til efteråret. VE-andelen opgjort efter EU’s beregningsmåde har i de senere år været cirka 1-2 procentpoint højere end opgørelsen baseret på det korrigerede bruttoenergiforbrug.

Selvforsyningsgraden falder fortsat

Selvforsyningsgraden for energi faldt i 2016 fra 89 procent til 83 procent. Det betyder, at Danmarks samlede produktion af energi i form af olie, naturgas og vedvarende energi svarede til 83 procent af det korrigerede bruttoenergiforbrug i 2016.

Selvforsyningsgraden er et mül for forholdet mellem produktionen af primÌr energi og forbruget af olie, naturgas, kul, vedvarende energi samt affald i Danmark. Ser man alene pü forholdet mellem forbrug og produktion af olie og gas, er Danmark fortsat nettoeksportør med en selvforsyningsgrad pü 112 procent i 2016.

Den samlede danske produktion af primĂŚr energi faldt 4,7 procent i 2016 til 643 PJ. Produktionen af rĂĽolie og naturgas faldt henholdsvis 10,0 procent og 2,5 procent, mens produktionen af vedvarende energi voksede med 3,4 procent i 2016 i forhold til 2015.

Stigning i energiintensiteten

Energiintensiteten mült i forhold til det korrigerede bruttoenergiforbrug er steget med 1,4 procent i forhold til 2015. Stigningen skal blandet andet ses i lyset af en stigning i bruttoenergiforbruget som følge af vindkraftforholdene i 2016. En stigning i intensiteten betyder, at energiforbruget er steget mere end bruttonationalproduktet.

Set over perioden fra 2000 til 2016 er intensiteten faldet med 20,1 procent. Det er ikke muligt at opgøre energiintensiteten for de enkelte sektorer pü nuvÌrende tidspunkt. Disse tal vil blive medtaget i den endelige energistatistik, som Energistyrelsen offentliggør til efterüret.

Energiintensiteten er et mĂĽl for det korrigerede bruttoenergiforbrug sat i forhold til bruttonationalproduktet.

Opdaterede energiindikatorer i Energistatistik 2015

Energistyrelsen har genberegnet energiindikatorer for perioden 1990 til 2015 pĂĽ baggrund af Danmarks Statistiks revision af nationalregnskabstallene i november 2016 og Energistatistik 2015.

Se fakta-oversigten med den foreløbige opgørelse for 2016 af energiproduktion, energiforbrug og CO2-emissioner her.

 

 

 

Arkiv

April 2018

Jylland sidder pĂĽ energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle ür endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vĂŚkst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brÌndselsceller

Har du styr pĂĽ dine kritiske mĂĽlinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det grønne energiforbrug

Industriklynge med synergi