Forside » Nyheder » Nyheder 

Mindre blæst i 2016 gav stigning i energiforbruget

Illustrationen viser det faktiske og korrigerede bruttoenergiforbrug i Danmark i perioden 1990-2016.

 

Koldere vejr i 2016 kombineret med en mindre vindkraftproduktion og en mindre nettoimport af elektricitet betød, at Danmarks energiforbrug og udledningen af CO2 steg sidste år. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2016.

Det faktiske energiforbrug i Danmark steg 4,0 procent i 2016 til 749 PJ. Udviklingen skyldes hovedsageligt, at produktionen af vindkraft sidste år faldt med 9,6 procent, mens nettoimporten af elektricitet faldt med 14,5 procent. Samtidig var vejret køligere i 2016 end i 2015. Korrigeret for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet og klimaudsving steg energiforbruget med 2,5 procent i 2016.

Den faldende nettoimport af strøm samt den faldende produktion af vindkraft betød, at en større del af elforbruget blev dækket af de hjemlige kraftværker i 2016. Som konsekvens heraf steg forbruget af el-værkskul med 14,7 procent i forhold til 2015, mens forbruget af eksempelvis olieprodukter, naturgas og vedvarende energi steg med henholdsvis 3,1 procent, 1,0 procent og 4,7 procent.

Stigning i udledning af CO2

Det øgede forbrug af fossile brændsler i 2016 medførte, at de faktiske udledninger af CO2 fra energiforbruget steg med 5,6 procent sammenlignet med 2015. Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet samt klimaudsving, steg CO2-udledningerne i 2016 med 2,9 procent.

Danmarks samlede faktiske udledning af drivhusgasser skønnes på baggrund af den foreløbige energistatistik at være steget med 4,1 procent i 2016, mens udledningen korrigeret for klima og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el skønnes at være steget med 2,2 procent.

En endelig opgørelse over Danmarks udledning af drivhusgasser vil senere blive publiceret af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Stigning i anvendelse af vedvarende energi

Den vedvarende energis andel af energiforbruget steg i 2016. Andelen af vedvarende energi i det korrigerede bruttoenergiforbrug steg fra 28,3 procent i 2015 til 28,8 procent i 2016.

EU opgør andelen af vedvarende energi ved at tage udgangspunkt i det endelige energiforbrug. Det er først muligt at opgøre denne andel i den endelige energistatistik, som Energistyrelsen offentliggør til efteråret. VE-andelen opgjort efter EU’s beregningsmåde har i de senere år været cirka 1-2 procentpoint højere end opgørelsen baseret på det korrigerede bruttoenergiforbrug.

Selvforsyningsgraden falder fortsat

Selvforsyningsgraden for energi faldt i 2016 fra 89 procent til 83 procent. Det betyder, at Danmarks samlede produktion af energi i form af olie, naturgas og vedvarende energi svarede til 83 procent af det korrigerede bruttoenergiforbrug i 2016.

Selvforsyningsgraden er et mål for forholdet mellem produktionen af primær energi og forbruget af olie, naturgas, kul, vedvarende energi samt affald i Danmark. Ser man alene på forholdet mellem forbrug og produktion af olie og gas, er Danmark fortsat nettoeksportør med en selvforsyningsgrad på 112 procent i 2016.

Den samlede danske produktion af primær energi faldt 4,7 procent i 2016 til 643 PJ. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 10,0 procent og 2,5 procent, mens produktionen af vedvarende energi voksede med 3,4 procent i 2016 i forhold til 2015.

Stigning i energiintensiteten

Energiintensiteten målt i forhold til det korrigerede bruttoenergiforbrug er steget med 1,4 procent i forhold til 2015. Stigningen skal blandet andet ses i lyset af en stigning i bruttoenergiforbruget som følge af vindkraftforholdene i 2016. En stigning i intensiteten betyder, at energiforbruget er steget mere end bruttonationalproduktet.

Set over perioden fra 2000 til 2016 er intensiteten faldet med 20,1 procent. Det er ikke muligt at opgøre energiintensiteten for de enkelte sektorer på nuværende tidspunkt. Disse tal vil blive medtaget i den endelige energistatistik, som Energistyrelsen offentliggør til efteråret.

Energiintensiteten er et mĂĄl for det korrigerede bruttoenergiforbrug sat i forhold til bruttonationalproduktet.

Opdaterede energiindikatorer i Energistatistik 2015

Energistyrelsen har genberegnet energiindikatorer for perioden 1990 til 2015 pĂĄ baggrund af Danmarks Statistiks revision af nationalregnskabstallene i november 2016 og Energistatistik 2015.

Se fakta-oversigten med den foreløbige opgørelse for 2016 af energiproduktion, energiforbrug og CO2-emissioner her.

 

 

 

Arkiv

Januar 2018

Fyns robotklynge runder 3.200 medarbejdere

55 nye maskinmestre dimitterer fra MARTEC

IT Sikkerhedskonference

Maersk og IBM går sammen om globale blockchain-løsninger

Nyt fiberkabel til USA øger muligheden for flere datacentre

Tre kandidater til Energi- og miljøprisen 2018

Første nye maskinmestre uddannet i Esbjerg

Overkapacitet til affaldsforbrænding indtil 2025

Havn har markant betydning for Kalundborg

Danmark i robot-top-10

Fleksibelt elforbrug giver plads til flere datacentre

Danmark sætter ny rekord i vind

Fjernvarmeprisen falder - indtil videre

Varmeværker får 23 millioner kroner til store varmepumper

Stort potentiale for ny energi til droner