Forside » Nyheder » Nyheder 

Netværksmøde i Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

 

Næstformand Gustav Schmidt Hansen repræsenterede Maskinmestrenes Forening i netværksmødet om nærskibsfart, som blev afholdt i transportministeriet.

Indledningsvis var der en orientering om de mange forgreninger og betydningen for samfundet af nærskibsfart i og omkring Danmark. Hvorefter netværksmødet blev guidet over til det som dagens emne drejede sig om.

EU støttemidler til transport og infrastruktur i forbindelse med havnestukrur og nærskibsfart i et praktisk og politisk perspektiv. Hvor opmærksomheden specielt er rettet mod de mange erhvervshavne i Danmark, hvorfra der er skibsforbindelser med det øvrige Europa..

EU støtteordningerne på transportområdet har stor betydning for udviklingen af infrastrukturen og transportstrukturen i EU og i Danmark. Og formålet er at styrke det indre marked. Men der er langt igen, før de europæiske transportnet er fuldt udbyggede.

Der er i hovedsagen tale om to støtteprogrammer som begge administreres af transportministeriet: TEN-T og Marco Polo.

TEN-T programmet støtter udbygningen af havneinfrastruktur. Store infrastruktur projekter som Øresundsforbindelsen og Femern-forbindelsen har allerede modtaget støtte fra programmet.

Marco Polo er et program for private virksomheder, der flytter godstransport fra vejnettet til søvej eller jernbane.

En meget vigtig ting i begge programmer er, at ansøgningerne til støttemidler skal tage hensyn til og være forberedt på de øgede miljøkrav der er, og vil blive vedtaget i EU i fremtiden.

Her er det specielt vigtigt at notere sig, at den maksimale udledning af svovl fra skibene fra 2015 nedsættes fra 1,0 % til 0,1 %, når de sejler i Den Engelske Kanal, Sydlige Nordsø og Østersø. Det betyder eksempelvis, at mange skibes maskineri skal konverteres fra almindelig fuel til LNG fremdrivning, eller alternativt forsynes med scrubbere til rensning af røggassen før den udledes til miljøet.

 

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift