Forside » Nyheder » Nyheder 

Varmeværker får 23 millioner kroner til store varmepumper

Vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen, er meget tilfreds med den store interesse, fjernvarmeværkerne har vist for at søge støtte til eldrevne va

 

Energistyrelsen giver tilsagn på i alt 23,4 mio. kr. fra tilskudsordningen for investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme til 13 varmepumpeprojekter fordelt på 11 fjernvarmeværker.

 

Formålet med støtten til de eldrevne varmepumper er at hjælpe grundbeløbsværkerne med at kunne tilbyde deres varmekunder konkurrencedygtige varmepriser, når den hidtidige støtte til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker - også kaldet grundbeløbet - bortfalder ved udgangen af 2018. Projekterne påbegyndes i løbet af de næste par måneder, og de forventes at være afsluttet og idriftsat inden udgangen af 2019.

 

Med de to ansøgningsrunder, der er afholdt i 2017, betyder tilsagnene, at der er afløb for alle puljemidlerne i 2017. De samlede investeringer i de 13 projekter er ca. 192 mio. kr. inklusiv den tildelte støtte.

 

- Jeg er meget tilfreds med den store interesse, fjernvarmeværkerne har vist for at søge støtte til eldrevne varmepumper fra tilskudsordningen. Det viser, at fjernvarmeværker, som modtager grundbeløb, har fokus på, at der skal gøres noget for at sikre fortsat konkurrencedygtige fjernvarmepriser til forbrugerne, når grundbeløbet udløber i 2018, siger vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen.

 

Rammevilkårene for etablering af varmepumper vil i de kommende år blive markant forbedret i takt med, at PSO-afgiften udfases frem mod 2022, og elvarmeafgiften nedsættes fra 2019. Når disse forhold kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats, giver Energistyrelsens tilskudsordning mulighed for, at de store eldrevne varmepumper kan blive konkurrencedygtige i forhold til traditionelle varmeproduktionsformer.

 

Varmepumper bidrager til grøn omstilling

De 13 støttede varmepumpeanlæg fordeler sig over hele landet og har tilsammen en kapacitet på 29,7 MW. De eldrevne varmepumper vil levere varme til mere end 29.000 husstande, og de medvirker til at fortrænge fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen på anlæg uden for kvotesektoren og forbedrer udnyttelsen af den fluktuerende produktion fra vindmøllerne.

 

Dermed bidrager projekterne til den grønne omstilling i fjernvarmesektoren. Konkret udnytter de støttede anlæg en bred variation af vedvarende energigilder og overskudsvarme som eksempelvis overskudsvarme fra en småkagefabrik, røggas fra biomasse og biogas, udeluft, udeluft kombineret med solvarme og spildevand fra rensningsanlæg.

 

Energistyrelsen åbner til marts 2018 for en ny ansøgningsrunde, hvor grundbeløbsværkerne igen får mulighed for at søge støtte til at etablere en eldreven varmepumpe.

 

Om tilskud til eldrevne varmepumper

- Energistyrelsen har modtaget i alt 15 ansøgninger om varmepumpeprojekter fra interesserede grundbeløbsværker. Ansøgningerne omfattede opstilling af varmepumper med en samlet varmekapacitet på 30,3 MW og med en samlet anlægspris på ca. 218 mio. kr. Heraf blev der ansøgt om 28,6 mio. kr. i tilskud ud af en støtteramme på 23,4 mio. kr.

- Alle virksomheder, der i dag modtager grundbeløb, har kunnet søge om tilskud fra puljen. Ordningen dækker op til 15 pct. af etableringsomkostningerne og kan kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats.

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico

Polare krydstogter i specialdesignet skib

USA vil dække 80 procent af øget olieefterspørgsel