Forside » Nyheder » Nyheder 

Vismænd: Ned med afgiften på el-til-varme

Fire miljøøkonomiske vismænd: Michael Svarer, Carl-Johan Dalgaard, Lars Gårn Hansen og Torben Tranæs

 

Det Miljøøkonomiske Råd anbefaler i ny analyse at reducere elafgiften til varme. Den anbefaling støtter Dansk Fjernvarme, mens energiministeren vil afvente samlet afgifts- og tilskudsanalyse.

Ifølge Det Miljøøkonomiske Råds seneste rapport er der effektiviseringsgevinster på 1,8 milliarder kroner ved at omlægge elafgiften, så alle typer forbrug - herunder varme - betaler samme afgift.  Den anbefaling støttes af Dansk Fjernvarme, som også anbefaler en omlægning af afgifterne, der samtidig vil styrke sammenhængskraften i energisystemet.

Afgiftssatsen på el til opvarmning er væsentlig højere end energiafgifterne på øvrige brændsler til opvarmning.

»Konklusionerne i Det Miljøøkonomiske Råds rapport illustrerer på saglig vis den samfundsøkonomiske gevinst, der ligger i at reducere afgiftstrykket for at give bedre incitament til at bruge ressourcerne der, hvor de gør mest gavn. Rådets analyse viser, at det gør vi blandt andet ved at reducere elafgiften på varmen. På den måde skabes der bedre økonomi for fjernvarmeselskaber til at investere i store eldrevne varmepumper, der vil kunne udnytte den megen el fra vindmøller, når efterspørgslen på el ikke matcher udbuddet,« siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og repræsentant for forsyningssektoren i Det Miljøøkonomiske Råd.

Den samfundsøkonomiske gevinst på 1,8 milliarder kroner opstår ved, at afgiften på elektricitet omlægges, så alle betaler samme afgift, uden at det samlede elforbrug ændres. Rådets modelberegninger viser, at omlægningen fører til færre forvridninger i økonomien.

Vismændene foreslår at nedsætte elafgiften med 70 procent fra 89 til 27 øre per kWh, så afgiften kommer på niveau med den generelle energiafgift på olie og gas. De penge, staten går glip af, skal i stedet hentes ved at hæve indkomstskatten.

Høj elafgift er ikke hensigtsmæssig

Rådets rapport fremfører flere betragtninger om omstillingen fra fossile brændsler til mere bæredygtige elektricitetsbaserede alternativer. Rådet konkluderer, at den høje afgift på el ikke er hensigtsmæssig i forhold til reduktion af CO2-udledning i EU eller til fremme af den grønne omstilling indenfor kvotesektoren.

Den relativt høje elafgift giver heller ikke incitament til at fremme energibesparelser omkostningseffektivt. Til gengæld vil en lavere elafgift bidrage til at flytte energiforbrug fra den ikke-kvotebelagte sektor, såsom landbrug og transportsektoren og over i den kvotebelagte sektor.

»Det vil være vores klare anbefaling, at regeringen med Det Miljøøkonomiske Råds analyser i hånden ser på, hvordan vi bedst sikrer sammenhæng i energisystemet. Det gør man blandt andet ved at sænke afgifterne på el til opvarmning, så vi kan udnytte el fra vindmøllerne i varmesystemet, der derved kan fungere som batteri i de perioder, hvor vinden blæser,« siger Kim Mortensen.

Klimarådet kom med samme anbefaling

Klimarådet anbefalede i deres rapport ”Afgifter der forandrer” fra juni 2016, at eldrevne varmepumper på fjernvarmeværker vil fremme den grønne omstilling. Konkret foreslog Klimarådet, at afgiften på el til varmepumper sættes ned med 29 øre/kWh. Rådet tilføjede endvidere, at såfremt PSO-tariffen blev afskaffet, er der i stedet tale om en nedsættelse af elvarmeafgiften på 12 øre/kWh.

Klimarådet konkluderede, at eldrevne varmepumper er samfundsøkonomisk billigere end biomasse, der er afgiftsfritaget, og Klimarådet fandt, at en nedsættelse af afgiften på el til varme kunne give en samfundsøkonomisk gevinst på næsten 1 mia. kr. årligt.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) kalder Det Miljøøkonomiske Råds forslag et ”nyttigt indspark”, men siger til Altinget:
»Jeg vil afvente resultaterne af den kommende afgifts- og tilskudsanalyse til sommer, hvor vi får et samlet overblik og anbefalinger, før vi tager stilling til den videre proces med at justere energiafgifterne og eventuel finansiering heraf.«

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift