Kontakt os direkte og få personlig rådgivning

Tlf.: +45 3336 4920
Mail: mf@mmf.dkFind svar på spørgsmål

Endelighedsklausuler

Ansættelsesforhold afsluttes ikke altid med en ensidig opsigelse fra medarbejderen eller arbejdsgiveren, men relativt ofte med en gensidig fratrædelsesaftale. En sådan aftale vil ofte indeholde nogle ekstra fordele for medarbejderen.

Til gengæld indgås fratrædelsesaftaler normalt ”til fuld og endelig afgørelse af et hvert krav mellem parterne”, hvilket betyder, at medarbejderen giver afkald på senere at kunne gøre krav gældende i forbindelse med afviklingen af ansættelsesforholdet, f.eks. på grund af usaglig opsigelse. En ny dom fra Vestre Landsret slår fast, at en sådan aftale meget sjældent kan tilsidesættes.

Fratrædelsesaftale efter længere sygemelding
En kommunalt ansat havde været deltidssygemeldt i en periode, og kommunen besluttede sig for at opsige medarbejderen. I den forbindelse blev der, på foranledning af medarbejderens faglige organisation, indledt forhandlinger om en fratrædelsesaftale. Forhandlingerne mundede ud i, at der blev indgået en aftale, hvor medarbejderen, ud over at få sine lovmæssige opsigelsesvilkår, blev fritstillet og fik visse andre fordelagtige vilkår. Aftalen blev indgået med en bestemmelse om, at der ”herefter ikke bestod nogen form for udeståender i relation til sagen”.

Krav efter 2 år
To år senere anlagde medarbejderen med bistand fra sin faglige organisation sag mod kommunen, da medarbejderen mente, at opsigelsen havde været i strid med forskelsbehandlingsloven. Kommunen mente, at der i fratrædelsesaftalen var gjort op med alle mellemværender parterne imellem, mens medarbejderen og hendes faglige organisation gjorde gældende, at formuleringen fremstod for uklar.

Landsretten vurderede under henvisning til forløbet omkring indgåelsen af aftalen, at medarbejderen havde frafaldet muligheden for at gøre krav gældende mod sin tidligere arbejdsplads, og at aftalen var indgået til ”fuld og endelig afgørelse”. Der var desuden ikke anledning til at tilsidesætte aftalen efter aftalelovens ugyldighedsregler.

En fratrædelsesaftale er ikke gratis
Dommen slår fast, at endelighedsklausuler i fratrædelsesaftaler, uanset uklar formulering, som udgangspunkt gør op med ethvert krav mellem parterne. Har medarbejderen accepteret en aftale, som vedkommende senere fortryder, kan medarbejderen som udgangspunkt kun komme ud af denne, hvis den er indgået under udøvelse af pression eller svig fra arbejdsgiverside – også selvom aftalen stiller medarbejderen dårligere end de lovmæssige opsigelsesvilkår. Derfor bør medarbejdere overveje konsekvenserne nøje, inden en fratrædelsesaftale accepteres i stedet for en opsigelse.

Ønsker arbejdsgiver at sikre sig imod senere sagsanlæg ved at indgå en fratrædelsesaftale, så bør dette afspejle sig i fratrædelsesaftalens vilkår.

Er du blevet tilbudt en fratrædelsesaftale, anbefaler vi, at du sender den til gennemgang hos Arbejdsmarkedsafdelingen.

Af juridisk konsulent, Christian Bonne Rasmussen

tirsdag den 12. maj

Relaterede artikler