Skip to content

AUTORISATIONER

OG CERTIFIKATER

STYRK DINE KOMPETENCER

Som maskinmester har du mulighed for at erhverve en række certifikater og autorisationer, som kan være et vigtigt skridt videre i din karriere.

I fold-ud boksene herunder kan du finde gældende regler for de mest almindelige autorisationer og certifikater.

Spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os på mf@mmf.dk / 3336 4920.

HAR DU BRUG
FOR INSPIRATION?

…om karriereudvikling?
Bliv inspireret til næste skridt i din karriere – vi har samlet en række nyttige links og gode råd HER.

…faglige kurser?
Vi udbyder et bredt udvalg af kurser, som kan styrke dine kompetencer inden for eksempelvis kommunikation, projektledelse og forhandlingsteknik.

Se vores kursusbeskrivelser HER.

Fra juni 2014 er den personlige autorisation bortfaldet og erstattet af en fagligt ansvarlig.

Den fagligt ansvarlige er den person i en autoriseret eller godkendt virksomhed, som har de nødvendige kompetencer inden for virksomhedens forretningsområde.

Den fagligt ansvarliges primære rolle er at sikre, at virksomhedens opgaver bliver bemandet korrekt, at virksomhedens medarbejdere instrueres tilstrækkeligt, og at der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse.

For at blive fagligt ansvarlig skal man dels bestå en prøve, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og dels selv godkendes af styrelsen. Man skal kun godkendes én gang, og man beholder derfor sin godkendelse, selv om man skifter job eller bliver ledig.

Det er virksomheden, der har ansvaret for det udførte arbejde, og en autoriseret virksomhed skal til enhver tid have de nødvendige kompetencer. Det gælder for både en fuldt autoriseret virksomhed, en delautoriseret virksomhed og en godkendt virksomhed på gasområdet.

Læs om kravene til en fagligt ansvarlig på Sikkerhedsstyrelsen her.

Godkendte prøver, der giver adgang til at søge om at blive fagligt ansvarlig på el-området: 

 • Maskinmester efter Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes regler
 • Professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik
 • Seniorofficer (maskinchef eller skibschef)
 • Teknisk manager offshore, hvis uddannelsen er afsluttet i sommeren 2008 eller senere

Det er endvidere en forudsætning for at blive godkendt som fagligt ansvarlig, at ansøgeren har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt autorisationsprøve.

Man kan opnå både fuld autorisation og delautorisationer, hvilket er nærmere beskrevet på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

KLS-system

Virksomheder skal for at opnå en virksomhedsautorisation fortsat have et kvalitetsledelsessystem, et KLS- system.

Et KLS er virksomhedens egenkontrolsystem, hvor virksomhederne dokumenterer det udførte arbejde. Alle autoriserede eller godkendte virksomheder skal have et godkendt KLS-system

KLS-systemet skal godkendes af en godkendt kontrolinstans.

Læs mere om KLS på Sikkerhedsstyrelsen her.

Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig.

Energikonsulenter, der er beskikket af Energistyrelsen, udfører energimærkning af bygninger. Energikonsulenter gennemgår ejendommen efter fastlagte regler og vurderer de bygningsmæssige forhold og installationer, som har betydning for boligens energimæssige tilstand og ejendommens energiforbrug.

Virksomhedscertificering

Ønsker du at styrke dine kompetencer med et certifikat som energikonsulent, henviser vi til Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk samt hjemmesiderne https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger og www.energisyn.teknologisk.dk for nærmere information om virksomhedscertificering til energimærkning og uddannelsesmuligheder.

Det er muligt for maskinmestre at blive godkendt som fagligt ansvarlig i en virksomhed med VVS-autorisation. Det kræver dog, at man har bestået godkendt efteruddannelse.

Har du tidligere gennemgået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt uddannelse, kan du fortsat ud fra denne opnå ret til at virke som fagligt ansvarlig på GVS/VVS-området.

Har du ikke gennemgået godkendt uddannelse, er det i dag muligt at opnå ret som fagligt ansvarlig på VVS-området ved at deltage i uddannelsen ”VVS-installation for maskinmestre”.

Uddannelsen bliver udbudt af UCN Act2learn i Aalborg som e-learning.

Læs mere om uddannelsen på UCN her.

Har du spørgsmål om uddannelsen ”VVS-installation for maskinmestre”, kan du kontakte Vicki Frederiksen, UCN, på tlf.: 7269 1734.

Når relevant uddannelse er gennemført, kan man opnå godkendelse som fagligt ansvarlig på GVS/VVS-området via Sikkerhedsstyrelsen. Reglerne for fagligt ansvarlige er overordnet de samme, som gælder på el-området.

Læs om kravene til en fagligt ansvarlig på Sikkerhedsstyrelsen her.

Kun autoriserede kloakmestre må arbejde med kloaksystemer på privat grund og i landbruget.

Autorisationen gælder både ved ny-anlæg og ved reparation af eksisterende anlæg.

Krav og kurser

For at blive autoriseret kloakmester skal man først bestå kloakmestereksamen, der består af en teoretisk og en praktisk del.

Læs mere her:

Autorisation

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Sikkerhedsstyrelsen eller Rørcentret Teknologisk Institut.

Typer af sønæringsbeviser:

 • Vagthavende maskinmester
 • Skibsmaskinmester af 1. grad
 • Skibsmaskinchef

Uddannelseskrav

Vagthavende maskinmester:

 1. Bestået maskinmestereksamen med de maritime valgfag, skibsmaskinist-eksamen eller juniorofficer-eksamen som skibsofficer.Og
 2. Gennemført kombineret værkstedsskole eller håndværksmæssig uddannelse og maskintjeneste på i alt 12 måneder heraf mindst seks af de 12 måneder ved maskintjeneste på skibe under direkte opsyn af en maskinofficer ved en godkendt ordning for uddannelse til skibsmaskinist, maskinmester eller skibsofficer. Maskintjenesten skal være dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog.

Skibsmaskinmester af 1. grad:

 1. Bestået eksamen med de maritime valgfag og 12 måneders sejltid under forhold hvor bevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet, dvs. som fast del af besætningen (modsat tidligere hvor sejltid som studerende også indgik) Eller
 2. Bestået seniorofficer-eksamen som skibschef eller maskinchef, har et gyldigt sønæringsbevis som vagthavende maskinmester og har erhvervet 12 måneders farttid under forhold, hvor sønæringsbevis som dual skibsofficer eller vagthavende maskinmester er foreskrevet.

Skibsmaskinchef:

Bestået eksamen som maskinmester med maritime valgfag eller seniorofficer- eksamen som skibschef eller maskinchef og har erhvervet farttid

 1. i 24 måneder, såfremt mindst 12 måneder er optjent under forhold, hvor sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. grad er foreskrevetEller
 2. i 36 måneder under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet.

Bemærkninger:

Den foreskrevne farttid skal være erhvervet i skibe med en fremdrivningseffekt på 750 kW eller derover.

Ud over de generelle krav til sønæringsbeviser, findes der specielle beviser til fx tankskibe. Se nærmere herom på søfartsstyrelsens hjemmeside www.dma.dk. 

Den nye ETO officer i henhold til nye STCW-regler.

Påtegning med ETO til sønæringsbevis

I forbindelse med indførelse af den nye STCW III/6 for el tekniske officerer er der opstået usikkerhed om, hvordan maskinmestre uddannet med den grundlæggende maskinmestereksamen opnår godkendelse.

I regulativet III/6 afsnit 4 lyder formuleringen: ”Søfarende kan efter vurdering fra Søfartsstyrelsen anses at have opfyldt kravene i III/6, såfremt de har forrettet relevant tjeneste om bord i et skib i mindst 12 måneder inden for de sidste 60 måneder forud for ikrafttrædelsen af denne forordning og forudsat, at den søfarende opfylder standarderne, som er fastsat i sektion A-III/6 af STCW bestemmelserne.

Maskinmestre uddannet med udvidet eksamen eller senere anses at opfylde kravene i STCW III/6.

Den nye standard vil blive påført sønæringsbeviset i forbindelse med fornyelse eller ved henvendelse til Søfartsstyrelsen.

Almindeligt kedelpassercertifikat

Til pasning af dampkedler i kontrolklasse B skal den pågældende person have almindeligt kedelpassercertifikat.

Udvidet kedelpassercertifikat

For at forestå pasning af dampkedler i kontrolklasse A skal den pågældende person have et udvidet kedelpassercertifikat.

Kedelpassercertifikat udstedes til personer:

 • Der er fyldt 18 år
 • Der har eksamensbevis fra en uddannelse i kedelpasning godkendt af Arbejdstilsynet
 • Der som udgangspunkt kan dokumentere en praktiktid på mindst 1/2 år ved pasning af dampkedler

Praktiktiden kan nedsættes til 12 uger, hvis der i uddannelsen er indgået træning ved simulator. Den kan desuden nedsættes eller helt bortfalde, hvis den pågældende på anden måde har fået praktikviden, der efter Arbejdstilsynets skøn er tilstrækkelig.

Maskinmestereksamen bestået i 1973 eller senere opfylder eksamenskravet og muligheden for nedsat praktiktid. Opfylder ansøgeren ikke de ovenstående krav, kan denne erhverve certifikatet på et kedelpasserkursus.

Udstedelse af certifikat
For spørgsmål vedrørende udstedelse af certifikat henvises til:

Land – Arbejdstilsynet.

Til Søs – Søfartsstyrelsen.

Ansøgningsskema til kedelpassercertifikat – Fredericia Maskinmesterskole: Ansøg om kedelpassercertifikat – Fredericia Maskinmesterskole (fms.dk)

AT-vejledning – Pasning af dampkedelanlæg.

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr.

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr.

Kølemiddeltyper

Kølemidler opdeles i to grupper:

 • Gruppe 1: Omfatter farlige fluida
 • Gruppe 2: Omfatter alle andre fluida

Anlægstyper

Køleanlæg opdeles i efter fyldning i følgende anlægstyper:

 • Type A-Certifikat: Anlæg med op til 50 kg kølemiddel af gruppe 2
 • Type B-Certifikat: Anlæg med ubegrænset fyldning af kølemidler gruppe 2
 • Type C-Certifikat: Anlæg med op til 50 kg fyldning af kølemidler af enhver art
 • Type D-Certifikat: Anlæg med ubegrænset fyldning af kølemidler af enhver art
 • Type E-Certifikat: Køleanlæg på den virksomhed, hvor montøren er ansat (kan være type A, B, C eller D)

Certifikat type B dækker tillige anlægstype A.

Certifikat type C dækker tillige anlægstype A og B.

Certifikat type D dækker tillige anlægstype A, B og C.

Uddannelseskrav

Maskinmestre, der har Udvidet Maskinmestereksamen eller efterfølgende maskinmester på tilsvarende niveau, kan få udstedt kølemontørcertifikat til at arbejde som kølemontør på anlægstyperne A, B, C og D, såfremt der kan dokumenteres mindst seks måneder praktisk erfaring som kølemontør inden for det ønskede certifikatområde i en ISO 9001-certificeret kølevirksomhed.

De relevante kvalifikationer for erhvervelsen af kølemontørcertifikat er listet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017, bilag 5.

E-certifikatet er et specielt certifikat, der afhænger af de konkrete anlæg på virksomheden og dette certifikat udstedes ikke i forhold til 6 måneders praktik, idet den aktuelle praktikplatform ikke er kendt. Der henvises til Den jydske Haandværkerskole eller Maskinmesterskolen København for nærmere information herom.

Det er Maskinmesterskolen København, der udsteder ovennævnte certifikater.

Den jydske Haandværkerskole udsteder kun certifikater på baggrund af et konkret kursusforløb.

Ud over Arbejdstilsynets certifikater er der også et certifikat under EU, nemlig Kategori II-kølemontørcertifikat og i forhold til dette har maskinmestre ingen særlige præferencer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Ansøgning om kølemontørcertifikat (Maskinmesterskolen København)

Ansøgning om kølemontørcertifikat (Den jydske Haandværkerskole)

Vejledning om certifikater (Den jydske Haandværkerskole)

Autorisering inden for gasområdet over 135 kW (B-certifikat)
Maskinmestre kan efter relevant uddannelse opnå ret til at virke som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed på gasområdet over 135 kw.

Adgangskrav
Bestået maskinmestereksamen eller tilsvarende kvalifikationer.

Uddannelsessteder
Uddannelsen gennemføres blandt andet på EUC Syd i Sønderborg.

Autorisation

Efter endt uddannelse kan man søge om at blive fagligt ansvarlig i henhold til gældende regler.

Autorisation i service på gasmotorer

Det kræver i visse tilfælde en særlig autorisation at udføre service på gasmotorer, men det er også her muligt for maskinmestre at blive godkendt som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed, som vil udføre førstegangsindregulering og service på gasdrevne motoranlæg.

Godkendelsen kræver, maskinmesteren har bestået den af SIK godkendte efteruddannelse i gasmotoranlæg.

Samme uddannelse er også et krav, hvis man er ansat på en virksomhed, der er ejer eller bruger af en gasmotor installeret i Danmark, og lovligt vil kunne resette alarmer og genstarte anlægget. Disse regler gælder kun landbaserede anlæg opsat i Danmark.

Denne efteruddannelse udbydes af Fredericia Maskinmesterskole, og du kan finde mere information via linket herunder:

Gasmotor for maskinmestre

Læs LOV 61 af 30/01/2018 – Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel

Alle spørgsmål i forbindelse med autorisation på gasområdet bedes rettet til Sikkerhedsstyrelsen

DET ER VIGTIGT AT UDVIKLE
DIN KARRIERE HELE LIVET

Som medlem hos os tilbyder vi inspiration og faglig rådgivning.

På Maskinmesterjob.dk samler vi alle relevante stillinger for maskinmestre. Her kan du desuden finde spændende portrætter af maskinmestre og få inspiration til nye måder at bruge din tekniske baggrund på.

Du kan også kontakte os og få målrettet sparring tilpasset netop din situation.

Autorisationer og certifikater er et vigtigt skridt videre i din karriere. Nedenfor kan du finde gældende regler for de mest almindelige autorisationer og certifikater.

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

Det kan være afgørende for din karriere og et våben imod arbejdsløshed, at du holder dig ajour med udviklingen inden for maskinmesterprofessionen og dit arbejdsområde.

LÆS OM AUTORISATIONER
OG CERTIFIKATER

Autorisationer og certifikater er et vigtigt skridt videre i din karriere. Klik ind og du kan finde gældende regler for de mest almindelige autorisationer og certifikater.

BLIV TILKNYTTET VORES MENTORORDNING

Formålet er, at menteen kan trække på mentoren i faglig og karrieremæssig sammenhæng og få kompetent sparring, råd og vejledning.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.