RÅDGIVNING I FORBINDELSE

MED ANSÆTTELSE OG KONTRAKT

ANSÆTTELSE OG KONTRAKT

Vi rådgiver og vejleder både arbejdstagere og arbejdsgivere, så I får den bedste ansættelsesstart.

Som maskinmester kan det eksempelvis være afgørende, om der er aftalt rejsedage, øverste arbejdstid, ledelsesansvar, kompensation og overarbejdsbetaling. Hvis der mundtligt aftales nogle særlige vilkår, bør de skrives ind i kontrakten.

Ansættelseskontrakten skal indeholde de væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Senest én måned efter første arbejdsdag skal arbejdsgiveren udlevere en skriftlig ansættelseskontrakt – og det er arbejdsgivers pligt og ansvar, at ansættelseskontrakten er korrekt.

Bemærk, at en mangelfuld eller forsinket kontrakt kan betyde kompensation til den nyansatte. Sørg derfor for at bringe forholdene i orden inden for den første måned.

 1. Navn og adresse på arbejdsgiveren og lønmodtageren
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Beskrivelse af arbejdet
 4. Tiltrædelsestidspunkt (fra den dag starter arbejdsgivers pligt til at betale løn, beregningen af anciennitet og dermed også opsigelsesvarsel)
 5. Forventet varighed (hvis ansættelsen er tidsbestemt)
 6. Ferie og helligdage
 7. Opsigelsesvarsel
 8. Løn
 9. Arbejdstid (det skal f.eks. fremgå, om medarbejderen selv skal betale sine frokostpauser og pauser i øvrigt)
 10. Kollektiv overenskomst (hvis medarbejderen er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal den specifikke overenskomst fremgå af kontrakten)

Det skal fremgå klart af kontrakten, hvad lønnen er, uanset om medarbejderen er månedslønnet eller timelønnet. Der skal også stå, hvornår lønnen udbetales.

Medarbejderen kan altid gå til sin arbejdsgiver og bede om en lønforhandling, men en lønstigning afhænger af forhandlingerne mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Vil man sikre sig en fast lønregulering, skal det skrives ind i kontrakten.

Overarbejde kan forekomme i større eller mindre omfang. Derfor bør det fremgå af kontrakten, om overarbejde honoreres eller ej, og i så fald om det er i form af betaling eller afspadsering. Hvis kontrakten ikke indeholder regler om overarbejde, honoreres overarbejde som udgangspunkt i forholdet 1:1.

Det bør desuden fremgå af kontrakten, om der er særlig betaling for søn- og helligdage.

Funktionærloven indeholder en række bestemmelser vedrørende opsigelse, sygdom, organisations- og forhandlingsret, ret til jobsøgning, gratialer og klausuler.

For at høre under funktionærloven, skal du enten være ansat på funktionærlignende vilkår gennem kollektiv overenskomst eller en individuel aftale, være leder for funktionærer eller leve op til følgende tre punkter:

 1. Du skal have en bestemt type arbejde.
 2. Du skal arbejde mindst 8 timer om ugen i gennemsnit.
 3. Du skal stå i et tjenesteforhold til en over dig.

Funktionærloven er en såkaldt beskyttelseslov. En arbejdsgiver og en funktionær kan derfor ikke indgå aftaler, der giver funktionæren ringere vilkår, end funktionærloven foreskriver.

Læs Funktionærloven via retsinformation.dk.

Ved ansættelse har arbejdsgiveren pligt til at udlevere en kontrakt efter senest én måned. Det gælder dog kun, hvis medarbejderens arbejdstid er over otte timer om ugen, og hvis ansættelsen forventes at vare mere end én måned.

Er kontrakten ikke fyldestgørende eller bliver udleveret for sent, kan medarbejderen have mulighed for en godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes efter en konkret vurdering og kan være op til 13 ugers løn, hvis manglen har haft betydning for ansættelsesforholdet. I grove tilfælde kan godtgørelsen være op til 20 ugers løn.

Hvis manglen kan undskyldes og ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet, kan medarbejderen højst få 1.000 kr. i godtgørelse. Det kan for eksempel være, hvis arbejdsgivers adresse eller arbejdsstedet ikke er angivet, men hvor dette ikke har skabt tvivl om arbejdsstedets placering.

SKAL VI LÆSE DIN ANSÆTTELSESKONTRAKT?

Nyt job? 
Send os kontrakten på mf@mmf.dk, inden du underskriver. Oplys navn, fødselsdato og/eller medlemsnummer samt kontaktinfo. Fortæl, hvornår du senest har brug for svar, og om vores jurister skal være særligt opmærksomme på noget.

Find inspiration i vores standardkontrakter