RÅDGIVNING I FORBINDELSE

MED BARSEL

BARSEL

Alle forældre, som venter barn, har ret til fravær med dagpenge efter barselslovens regler. Forældrene har sammenlagt ret til i alt 52 ugers barsel med dagpenge efter barnets fødsel, og barselsorloven begynder dagen efter fødslen.

Ved en kommende orlov ifm. fødsel, bør du derfor være opmærksom på følgende

  • Undersøg dine muligheder for barsel med løn
  • Planlæg orloven
  • Meddel arbejdsgiver den forestående familieforøgelse og barselsplan
  • Søg om dagpenge, hvis relevant

Barselsreglerne kan være noget komplekse. Har du spørgsmål eller bemærkninger i øvrigt skal du være mere end velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen på mf@mmf.dk eller +45 3336 4920.

Løn under barsel

Det er vigtigt at understrege, at Barselsloven alene omhandler retten til frihed med barselsdagpenge. Den eneste lov, som indeholder et krav om løn er funktionærloven, som giver moren ret til halv løn under barselsorloven.

Udgangspunktet i dansk ret er derfor, at der ikke er krav på løn under fraværet.

Retten til løn under hele – eller oftest blot dele – af perioden, er dog et gode som kan være givet, eksempelvis gennem individuel forhandling, overenskomst eller personalehåndbog. Hvis det ikke følger af en sådan udtrykkelig aftale, er udgangspunktet blot nedenstående regler om orlov med barselsdagpenge.

Hvis du ikke allerede har ret til løn under din orlov, eller blot er interesseret i at forhandle yderligere løn under din orlov, kan du i denne artikel, bragt i ”Maskinmesteren” november 2021, læse mere om, hvordan du kan forhandle dig til sådan et gode. På trods af at artiklen er skrevet med udgangspunkt i den tidligere orlovsfordeling, gælder dens pointer om forhandlingsargumenter og refusion fortsat.

Ønsker du rådgivning, i forbindelse med at afdække om du har ret til løn under orloven eller til forhandlingen heraf, opfordres du til at kontakte os.

Barselslovens orlovsfordeling

Alle gravide har ret til fire ugers orlov før fødslen, og herefter er der samlet 48 ugers barsel til fordeling blandt forældrene. Den konkrete orlovsfordeling derefter afhænger af om barnet bliver født før eller fra og med d. 2. august 2022.

Uanset hvilken orlovsfordeling, I er omfattet af nedenfor, kan I selv placere ugerne i forældreorlovsperioden, som I ønsker – dog med forbehold for, at eventuelle uger er øremærket til at skulle afholdes af en bestemt forælder. Således kan I eksempelvis vælge at ugerne placeres i forlængelse af hinanden eller at der sker overlap, samt om I vil udskyde uger og/eller afholde barsel på deltid. Nogle af disse ønsker kræver konkrete aftaler med arbejdsgiver, som vi gerne bistår jer i.

For at gøre krav på orloven hos arbejdsgiver, er det vigtigt, at du får varslet orloven korrekt.

Før 2. august 2022

Fødes barnet før 2. august 2022, gælder følgende orlovsfordeling. Dette kan illustreres ved nedenstående illustration, hvor den bleggrønne bjælke illustrerer øremærket barsel, og den mørkegrønne bjælke repræsenterer orlov, som kan fordeles frit mellem forældrene.

Her har moderen en øremærket ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen og faren/medmoren en øremærket ret på 2 ugers fædreorlov, som kan placeres indenfor barnets første 14 uger. Faren kan kun indtræde i morens øremærkede ret, hvis der er særlige omstændigheder, som sygdom eller dødsfald.

Herefter har begge forældre teoretisk 32 ugers ret til forældreorlov, altså 62 uger i alt, men til dækning herfor er der blot en fælles pulje på 32 ugers barselsdagpenge, og ønskes den anden frihed afholdt skal det ske for egen regning.

Fra og med 2. august 2022

Fødes barnet 2. august 2022 eller senere, gælder imidlertid en ny fordeling, som er indført ved populærnavnet “Den Nye Barselslov”. Dog er der ikke tale om en egentlig ny lov, men blot en tilpasning af den eksisterende for lige fordeling af orlov mellem forældrene, en opdatering af forældre-konstellationer og deres rettigheder i den forbindelse. Denne orlovsfordeling kan illustreres på følgende vis.

Ved denne orlovsfordeling, forkortes morens barselsorlovsperiode til 10 uger, hvoraf 8 af disse uger nu kan overdrages til faren – ugerne skal blot altid afholdes inden for barnets første 10 uger. Faren bevarer sine øremærkede 2 ugers fædreorlov som før ændringen, som nu blot skal placeres inden for barnets første 10 uger.

Efter denne periode har hver af forældrene i forældreorlovsperioden nu hver har en øremærket ret til orlov i 9 uger, som ikke kan overdrages til den anden part samt yderligere hhv. 5 overdragelige uger (mor) og 13 overdragelige uger (far/medmor). Afholdes den øremærkede orlov ikke, bortfalder den uden kompensation. Hver forælder kan udskyde op til 5 uger af den overdragelige forældreorlov til sig selv, som de skal nå at afholde inden barnet fylde 9 år.

Du kan læse mere om den nye barsellov ved følgende nyhedsbrev: HAR DU TJEK PÅ DE NYE BARSELSREGLER?

Varsel
Kommende forældre er som minimum forpligtet til at informere arbejdsgiveren om den forventede termin senest hhv. 3 måneder før forventet fødsel som mor og 4 uger før den forventede termin som far eller medmor. Ved de nye regler, er varslingsreglerne for forældreorlovens afholdelse nedsat fra senest 8 uger efter fødslen til 6 uger.

Særligt for studerende, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende

Er du studerende, ledig eller selvstændig erhvervsdrivende, er der ofte særlige modifikationer til ovenstående udgangspunkt. Eksempelvis har en selvstændig erhvervsdrivende efter den nye lov ikke øremærket orlov, men kan overføre det af deres orlov, som de finder mest hensigtsmæssig. Er du derfor studerende, ledig, selvstændig erhvervsdrivende eller har en anden familie-konstellation, som fraviger udgangspunktet om to sammenboende lønmodtagerforældre, opfordres du til at kontakte os om dine konkrete rettigheder.

Søfarende

Så længe, I blot er bosat i Danmark, gælder i hovedtræk de samme regler som ved alle andre. Hvis du har bopæl i et andet land, end Danmark, opfordres du til at kontakte os.

Ferie under barsel

Barsel er en såkaldt ”lovlig feriehindring”, hvilket betyder, at du ikke kan blive pålagt at afholde din ferie, mens du er på barsel. Hvis du er forhindret i at afholde ferie på grund af barsel, kan du i stedet vælge mellem at:

  • Få overført op til fire ugers ferie, hvis du er forhindret i at holde ferie frem til ferieperiodens udløb den 31. december.
  • Aftale med din arbejdsgiver at holde ferien på et senere tidspunkt.
  • I særlige situationer få udbetalt ferien, i stedet for at overføre den.

Herudover, kan du også planlægge ferien ind i din barselsplan, således at du eventuelt kan forlænge din fraværsperiode og/eller overlappe med din medforælder uden at anvende din normale barsel derpå.

Genoptager du arbejdet delvist, kan du i særlige tilfælde holde restferie samtidigt. En eventuel hovedferie, kan du derimod udelukkende afholdes, hvis du udskyder din orlov. Du kan læse mere om udskudt orlov nedenfor.

Optjening af ferie under barselsorlov

Når du holder orlov med hel eller delvis løn, optjener du fuld ferieret hos din arbejdsgiver til det kommende ferieår. Hvis du genoptager arbejdet på nedsat tid sådan, at du både arbejder og holder barsel på samme dag, optjener du fuld ferieret til det kommende ferieår. Hvis du derimod arbejder f.eks. 4 dage om ugen og er på barsel 1 dag om ugen, optjener du ikke fuld ferieret den dag, du er på barsel.

Holder du blot orlov med barselsdagpenge, vil udgangspunktet være at du ikke optjener ferie som normalt, ved din eksisterende arbejdsgiver. Derimod optjener du ferien ved Udbetaling Danmark, som du senere kan anmode udbetalt ved afholdelse af ulønnet ferie hos din arbejdsgiver.

Orlov på deltid/delvis genoptagelse af arbejdet under orlov

Det er muligt at afholde orloven på deltid, og arbejde den resterende tid. En sådan ordning omtales ofte som ”delvis genoptagelse af arbejde under orlov” og reguleres af Barselslovens § 11 og 12.

Ønsker du at afbryde din orlov helt, og udskyde nogle uger, varetages ordningen af § 11, mens en ordning om en uge indeholdende delvis barsel og delvis arbejde (eksempelvis at du afholder barsel hver fredag, men arbejder ugens øvrige dage) reguleres af § 12.

Forudsætningen for en ordning efter § 12 er, at der er indgået en konkret aftale mellem dig og arbejdsgiver om mindst én times orlov ugentligt. Det er således ikke en ret du har, men en ordning du kan indgå i, hvis arbejdsgiver går med til det.  Du kan læse mere om en sådan ordning, ved dette nyhedsbrev: ØNSKER DU AT AFHOLDE DIN BARSEL PÅ DELTIDSBASIS?

Søg refusion som selvstændig

Hvis du som selvstændig skal søge refusion for barselsdagpenge, skal du logge ind på NemRefusion her.

HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED BARSEL?

Alle gravide har ret til fire ugers orlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov. Fædre har ret til to ugers fædreorlov, som de skal holde i løbet af de første 14 uger efter fødslen. I disse i alt 20 uger kan forældrene modtage barselsdagpenge. Efter de første 14 ugers barselsorlov har hver af forældrene ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger. De har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger.

Fædre kan godt starte orloven inden for de første 14 uger efter fødslen. Begge forældre har ret til at forlænge forældreorloven med otte uger. Desuden kan man udskyde dele af orloven til afholdelse senere, dog inden barnet fylder ni år.

Hvis du er på barsel, når hovedferieperioden slutter (30. september), kan du få udbetalt 3 ugers optjent ferie. Er du på barsel, når ferieåret slutter (30. april), skal du have udbetalt al den ferie, du har tilbage. Du kan ikke blive pålagt at afholde ferie, mens du er på barsel. Hvis du er forhindret i at holde din hovedferie på grund af barselsorlov, kan du vælge mellem at:

  • holde ferien senere i ferieåret
  • overføre ferien til næste ferieår, hvis du kan aftale med din arbejdsgiver at ferien overføres
  • få feriepengene udbetalt uden at holde ferien. 

Søg om udbetaling af feriepenge på borger.dk.

Genoptager du arbejdet delvist, kan du i særlige tilfælde holde restferie samtidig. Hovedferie kan du derimod udelukkende holde, hvis du udskyder orloven.

Som lønmodtager bør du være forsigtig med at udskyde orloven for at holde ferie. For det første fordi du skal aftale den udskudte orlov med din arbejdsgiver. For det andet fordi du ikke vil være beskyttet på samme måde under sådan en udskudt orlov.

Når du holder barselsorlov og forældreorlov med hel eller delvis løn, optjener du fuld ferieret hos din arbejdsgiver til det kommende ferieår. Hvis du genoptager arbejdet på nedsat tid sådan, at du både arbejder og holder barsel på samme dag, optjener du fuld ferieret til det kommende ferieår. Hvis du derimod arbejder f.eks. 4 dage om ugen og er på barsel 1 dag om ugen, optjener du ikke fuld ferieret den dag, du er på barsel.

Har du yderlige spørgsmål angående barsel, kan du kontakte os på mf@mmf.dk eller ring til os på 3336 4920.