RÅDGIVNING I FORBINDELSE

MED OPSIGELSER

OPSIGELSER

I forbindelse med opsigelser er det vigtigt at sikre sig juridisk. De fleste opsigelser foregår fredeligt, men vi rådgiver både arbejdstagere og arbejdsgivere, hvis det bliver nødvendigt.

Begrundelsen for opsigelsen skal være saglig og berettiget. Dels kan begrundelsen være medarbejderens manglende kvalifikationer eller arbejdsindsats, samarbejdsvanskeligheder eller lignende grunde. Dels kan begrundelsen ligge hos arbejdsgiveren, eksempelvis ved ordrenedgang, indskrænkninger eller nedskæringer.

Opsigelsesvarslet er typisk én måned for medarbejderen (funktionærer) og anciennitetsafhængigt for arbejdsgiveren (se boksen nedenfor). Man kan godt blive sagt op af sin arbejdsgiver, selvom man er sygemeldt – det vigtige er begrundelsen, der ligger til grund for opsigelsen.

Medmindre der er aftalt prøvetid i ansættelsesforholdet, vil funktionærens opsigelsesvarsel under hele ansættelsen være en måned. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsler bliver støt længere, efterhånden som funktionæren opnår mere og mere anciennitet.

  • 1 måned inden udløbet af 5 måneder
  • 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder
  • 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder
  • 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder

Derefter er varslet 6 måneder.

Læs om opsigelsesvarsler i Funktionærlovens § 2

For andre ansættelsesformer end funktionærer – eksempelvis søfarende – gælder der andre regler, som normalt følger af en overenskomst.

Hvis en opsigelse af en medarbejder skal ske uden at udløse krav på en godtgørelse til medarbejderen, skal arbejdsgiveren have en saglig grund til opsigelsen.

Hvis en medarbejder opsiges med henvisning til sine personlige forhold, vil man normalt kræve, at arbejdsgiveren forinden giver medarbejderen mulighed for at rette op. I praksis indebærer dette, at medarbejderen skal have en (normalt skriftlig) advarsel samt et passende tidsrum til at ændre på de uønskede forhold. Kun hvis dette ikke lykkes, vil arbejdsgiveren berettiget kunne opsige medarbejderen.

Hvis opsigelsen derimod må henføres til virksomhedens forhold, kræves der ingen advarsel, da medarbejderen ikke har mulighed for at afhjælpe problemet.

For funktionærer er der ved opsigelse inden for det første års ansættelse i princippet ikke noget, der hedder uberettiget opsigelse, jfr. Funktionærlovens § 2b.

Ved en bortvisning bliver medarbejderen bedt om straks at forlade arbejdspladsen og aflevere arbejdsgiverens ejendele som nøgler m.m. Både ansættelsesforholdet og lønnen ophører øjeblikkeligt.

Bortvisninger er sjældne og kan være ubehagelige. Det er vigtigt, at medarbejderen får bortvisningen på skrift for at sikre, at der ikke efterfølgende er krav om at stille sin arbejdskraft til rådighed. Kontakt os straks på 3336 4920, hvis du bliver præsenteret for en bortvisning.

Gyldige grunde til at bortvise en medarbejder er for eksempel, hvis medarbejderen stjæler fra arbejdspladsen, udøver vold, bliver væk uden at fortælle hvorfor eller groft tilsidesætter sine arbejdsopgaver.

Ved afskedigelse af især ledende medarbejdere vil det ofte forekomme, at arbejdsgiveren ikke ønsker at benytte sig af den opsagte medarbejders arbejdskraft i opsigelsesperioden.

En fritagelse for arbejdsforpligtelsen kan ske i to former, nemlig som fritstilling eller som suspension. Ved en fritstilling fritages medarbejderen for alle fremtidige forpligtelser overfor arbejdsgiveren og har således fri adgang til eksempelvis at finde andet arbejde i opsigelsesperioden.

En suspension har det tilfælles med en fritstilling, at medarbejderen fritages for arbejdsforpligtelsen, men adskiller sig fra fritstillingen derved, at medarbejderen ved en suspension har pligt til at holde sig til rådighed for arbejdsgiveren, hvis denne skulle få brug for hans arbejdskraft eller hans viden på særlige områder.

Kontakt os gerne for en vurdering af situationen.

Størrelsen af godtgørelser til funktionærer, der har været udsat for en uberettiget opsigelse, følger ganske bestemte regler.

Godtgørelsen kan udgøre et beløb svarende til lønnen for halvdelen af medarbejderens opsigelsesvarsel. Har medarbejderen for eksempel 3 måneders opsigelsesvarsel, kan godtgørelsen være op til 1½ månedsløn. Er medarbejderen fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog være op til tre måneders løn.

Har medarbejderen været ansat i samme virksomhed i henholdsvis 10 eller 15 år, kan godtgørelsen stige til fire eller seks måneders løn.

Selv hvis opsigelsen utvivlsomt har været uberettiget, vil godtgørelsen dog kun yderst sjældent komme op på lovens maksimum.

Hvis en medarbejder er syg, betragtes dette som ”lovligt forfald”. Som funktionær vil medarbejderen have ret til løn under sin sygdom – og ellers vil man kunne få sygedagpenge.

Er sygeperioden længere end blot få dage vil arbejdsgiveren kunne anmode om, at medarbejderen dokumenterer sin sygdom – eksempelvis gennem en ”Tro-og-love-erklæring” eller en erklæring fra lægen.

Arbejdsgiveren kan godt opsige en medarbejder under en sygeperiode. Opsigelsen skal dog være sagligt begrundet. Ved vurderingen af om opsigelsen er saglig, skal det bla. undersøges, om der har været afholdt sygefraværssamtaler, sygeperiodens længde og om sygefraværet giver arbejdsgiveren problemer med at få løst de daglige opgaver mm.

Mange funktionærer har i deres ansættelseskontrakt indføjet, at der gælder en såkaldt ”120-dages-regel” ved sygdom. Her indgår i et løbende rul på 12-måneder alle sygedage – og ”rammer” medarbejderen de 120 sygedage, vil arbejdsgiveren kunne opsige medarbejderen med et forkortet varsel på løbende måned + 1 måned. Dette er kortere end Funktionærlovens sædvanlige opsigelsesvarsler.

Funktionærloven: 
Retten til godtgørelse udløses af ansættelser, som har varet uafbrudt i henholdsvis 12 eller 17 år. Ancienniteten skal være opfyldt på fratrædelsestidspunktet og ikke på opsigelsestidspunktet.

Søfarende har ifølge sømandsloven rettigheder med hensyn til fratrædelsesgodtgørelser, som helt svarer til funktionærlovens regler, både hvad angår anciennitet og godtgørelsens størrelse.

Lederaftalen: 
En betroet funktionær, der på opsigelsestidspunktet er fyldt 50 år og på fratrædelsestidspunktet ikke er fyldt 65 år, er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn under forudsætning af, at han har været ansat i mindst 10 år som betroet funktionær.

Ifølge funktionærlovens regler (§ 2, stk. 5) kan man i et ansættelsesforhold bestemme, at der er en prøvetid i begyndelsen af ansættelsen. Prøvetiden kan ikke være længere end tre måneder, hvilket betyder, at hvis man stadig er ansat på dette tidspunkt, overgår man automatisk til de almindelige opsigelsesvarsler.

Under prøvetiden har arbejdsgiveren et opsigelsesvarsel overfor funktionæren på mindst 14 dage.

Hvis der ikke står andet i kontrakten, end at der er aftalt prøvetid, har funktionæren i princippet slet intet opsigelsesvarsel, dvs. at man kan forlade ansættelsen fra den ene dag til den anden. Der vil dog ofte være aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

Funktionærer, som er opsagt, har stadig ret til en bonus, hvis de har en aftale om, at en del af lønnen udbetales som bonus eller gratiale – eller hvis det er almindeligt at udbetale en del af lønnen som bonus eller gratiale på arbejdspladsen.

Arbejdsgiveren kan ikke kræve, at medarbejderen skal være ansat på udbetalingstidspunktet for at have ret til udbetaling. Medarbejderen har derfor ret til en forholdsmæssig andel af det fulde bonus- eller gratialebeløb, hvis vedkommende fratræder i løbet af et regnskabsår.

Loyalitetspligten indebærer bl.a. forbud mod at skade arbejdsgivers virksomhed, at handle i strid med god markedsføringsskik eller udnytte erhvervshemmeligheder. Forbuddet gælder både under ansættelsen og i op til tre år efter endt ansættelsesforhold.

Medarbejderen er altid underlagt en loyalitetspligt i dit ansættelsesforhold. Det betyder, at man ikke må skade sin arbejdsgivers virksomhed ved eksempelvis at starte konkurrerende virksomhed. Man må heller ikke udnytte en særlig viden, som man har fået under ansættelsen. I modsat fald kan man risikere at blive bortvist.

Der vil næsten altid være tale om erhvervshemmeligheder, hvis oplysningerne om virksomheden handler om:

  • Leverandør- og kundeforhold
  • Produktionsmetoder
  • Nye produkter
  • Reklamefremstød
  • Pris- og rabatpolitikker eller andre regnskabsmæssige forhold

HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED EN OPSIGELSE?

Gode råd, hvis du bliver opsagt

Få opsigelsen på skrift. Bliver du fritstillet eller suspenderet, så få også det på skrift.

Undgå at skrive under på noget. Skriv højst under på, at du har modtaget opsigelsen.

Send os din kontrakt, opsigelsen og dine kontaktoplysninger på mf@mmf.dk eller ring 3336 4920.