RÅDGIVNING I FORBINDELSE

MED SYGDOM

SYGDOM

I forbindelse med sygdom rådgiver vi om dine rettigheder – eksempelvis vedrørende løn under fraværet.

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt meddele dette til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver må ikke spørge til selve sygdommen, f.eks. hvad du fejler, og hvilken behandling du får. Sådanne oplysninger er af privat karakter. 

Derimod må din arbejdsgiver spørge til, hvilke arbejdsfunktioner du kan varetage på trods af sygdommen, og/eller hvilke foranstaltninger, der eventuelt kan sættes i værk for at afhjælpe de begrænsninger, sygdommen medfører. Samtalens fokus skal altså være på arbejdet, arbejdsfunktionerne og udsigterne til at komme tilbage på arbejdspladsen og ikke på din sygdom.

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt meddele dette til din arbejdsgiver. Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan have fastsat nærmere retningslinjer for, hvordan du skal sygemelde dig – f.eks. at sygemeldinger pr. SMS ikke accepteres.

Hvis du sygemelder dig telefonisk, kan det være en god ide efterfølgende at bekræfte sygemeldingen på en e-mail, så der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt og hvornår du sygemeldte dig.

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark. Men der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Derudover skal du opfylde et af følgende beskæftigelseskrav:

  • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
  • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
  • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
  • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
  • Du er ansat i fleksjob.

Som funktionær er du berettiget til fuld løn under sygdom. Er du helt eller delvist provisionslønnet, har du også ret til at modtage provision under sygdom. Den provision, som du skal have udbetalt, er den provision, som du antageligt ville have tjent, hvis du ikke havde været syg.

Er du ikke funktionær, afhænger din eventuelle ret til løn under sygdom af, hvilken aftale du har indgået med din arbejdsgiver.

Du er som udgangspunkt ikke beskyttet mod afskedigelse, fordi du er sygemeldt. Opsigelsen skal dog være saglig. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke må opsige dig på grund af kortvarig sygdom, men må gerne opsige dig, mens du er syg, hvis opsigelsen eksempelvis skyldes omstruktureringer på virksomheden.

Du er kun omfattet af 120-sygedagesreglen, hvis du har indgået en aftale med din arbejdsgiver. Det vil normalt fremgå af din ansættelseskontrakt. Hvis du har en 120-dages-regel i din kontrakt, kan din arbejdsgiver opsige dig med et kortere varsel ved sygdom.

Der findes to typer lægeerklæringer, som din arbejdsgiver kan bede dig om, hvis du er sygemeldt fra arbejdet. Friattesten og mulighedserklæringen.

Friattesten er den ene af to typer lægeerklæringer, som din arbejdsgiver kan bede dig om at fremskaffe, hvis du er syg. Med en friattest bekræfter din læge, at fraværet skyldes sygdom og giver en vurdering af, hvor længe du forventes at være sygemeldt.

En mulighedserklæring fokuserer på de arbejdsopgaver, du kan udføre på trods af din sygdom. Formålet med mulighedserklæringen er, at du sammen med din arbejdsgiver forsøger at afdække, om der er arbejdsopgaver, du kan løse, selvom du er syg. Herefter vurderer din læge, om det, I er kommet frem til, er i overensstemmelse med din sygdom. Den anden del af blanketten er en lægeerklæring, som din praktiserende læge skal udfylde.

Hvis du er syg og bliver indkaldt til en mulighedssamtale, har du pligt til at deltage, med mindre din sygdom gør, at du ikke kan møde frem. Afviser du at deltage, risikerer du at få en advarsel eller i værste fald at blive bortvist. Kontakt os, hvis du bliver indkaldt til en mulighedssamtale og du vurderer, at du ikke kan møde frem på grund af sygdom.

Reglerne for sygdom og ferie afhænger blandt andet af, om du er blevet syg før eller efter din ferie begynder. Din ferie begynder på det tidspunkt, hvor du ellers skulle have mødt på arbejdet, hvis du ikke havde holdt ferie. Hvis du bliver syg før din ferie begynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder din ferie. Du har ret til at udskyde din ferie til et andet tidspunkt i ferieåret.

Læs mere om reglerne for sygdom og ferie på borger.dk.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP VEDR. SYGDOM?

Kontakt os direkte
Kontakt os på 3336 4920 eller mf@mmf.dk. Oplys venligst navn, fødselsdato og/eller medlemsnummer samt kontaktinfo.

Sygedagpenge
Sygedagpenge skal du søge hos borger.dk.

Hvis du som arbejdsgiver eller selvstændig skal søge refusion for sygedagpenge, skal du logge ind på NemRefusion.

Barselsdagpenge
Hvis du som arbejdsgiver eller selvstændig skal søge refusion for barselsdagpenge, skal du logge ind på NemRefusion.