Den grønneste energi er den, vi ikke bruger

60 lande deltager i disse dage i International Energy Agency´s (IEA) Global Conference on Energy Efficiency, som denne gang finder sted i Sønderborg. Konferencen er den syvende af sin slags og med mere end 20 energiministre og dansk erhvervsliv samlet, er der fokus på og debat om energieffektivisering.

Hvad vil det eksempelvis koste, hvis man ikke møder de globale krav til reduktion af CO2-emissionen? Det var på dagens konference ét af IEA´s fokuspunkter, og konklusionen var klar – det bliver dyrt!
Derfor skal fokus rettes mod optimering af den intelligente energieffektivisering og samarbejdet mellem sektorer på tværs af brancher.

Maskinmestrenes vigtige rolle
Målene kan opnås gennem gennemgribende energieffektivisering indenfor den enkelte branche, men også indbyrdes mellem sektorer – den såkaldte sektorkobling. Eksempelvis anvendelse af overskudsvarme fra industrien til varme i andre sektorer herunder til fjernvarme. Bare i EU kan der i 2030 spares 32 procent af den anvendte energi på energieffektivisering indenfor industri og byggeri – og blandt andet her har maskinmestre en vigtig rolle:

”På dagens konference stod det endnu en gang klart, at der skal en gennemgribende energieffektivisering til for at opnå de ambitiøse, globale mål, der er sat for CO2-reduktion. Maskinmestre har en vigtig rolle i denne proces – på tværs af brancher og sektorer bidrager maskinmestre hver dag til den grønne omstilling eksempelvis inden for anvendelse af overskudsvarme og energieffektiviseringer i procesindustrien, som har været temaer på dagsordenen i dag”, siger formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen.

Arbejdet er i gang
På konferencen viste IEA også verdens politikere, at der allerede findes værktøjer fra hæderkronede danske virksomheder, som kan føre effektiviseringen hurtigere og billigere i mål, eksempelvis supplementer til de massive planer for udbygning med offshore vind, sol, brint samt carbon capture.

Dette redegjorde IEA’s formand, Dr. Brian Motherway for, da han bød velkommen. Han kunne blandt andet fortælle, at hvis man virkelig skubber på globalt, vil der allerede i 2030 kunne spares energi svarende til Kinas totale energiforbrug. Det er ganske vist svært, fordi energieffektivisering er så teknologisk krævende og ikke så synlig for finansieringsinstitutioner – som eksempelvis projektering af en ny havmøllepark er – men det er praktisk muligt allerede med den nuværende teknologi, som dog skal spredes meget mere ud til resten af verdenen.

”Det understreger vigtigheden af at holde fokus på energieffektivisering”, slutter formand Lars Have Hansen.

Læs mere om konferencen her.

Ocean Plastic Forum International Matchmaking Event 2021

Maskinmestrenes Forening er i dag virtuel vært for Ocean Plastic Forums Matchmaking Event 2021 – et netværksarrangement dedikeret til at skabe kontakter mellem kunder, virksomheder, leverandører og samarbejdspartnere inden for den relativt nye havplast industri.

Arrangementet blev åbnet af Maskinmestrenes Forening og den danske ambassadør i Indien, Freddy Svane.

Den marine plastik-dagsorden er ikke blevet mindre under COVID-19 krisen. Tværtimod antyder en nylig rapport fra FN, at plastikforureningen i havene kan fordobles inden 2030. Rapporten fremhæver store konsekvenser for sundhed, økonomi, biodiversitet og klima. Krisen kan illustreres ved at udledningen af plast i havene årligt svarer til 50 kg plastik per meter kystlinje i hele verden.

Problemerne er enorme, men vi har løsningerne I Danmark. Dog er Danmark et meget lille land. Intet enkelt land kan tackle problemet alene. Derfor besluttede Ocean Plastic forum sammen med Maskinmestrenes Forening og Enterprise Europe Network at holde dagens virtuelle konference for at bringe parter sammen.

Deltagerne omfatter næsten 80 virksomheder og vidensinstitutioner, der spænder over alle niveauer af forsyningskæden i 10 lande – ca. halvdelen maskinmestre og medlemmer fra danske virksomheder. Ved arrangementet har deltagerne mulighed for at forudbestille op til 14 online møder med andre virksomheder og høre oplæg fra bl.a. MicroSoft, Tata samt EU-EEN.

Er du interesseret i at høre mere om Ocean Plastic Forum? Find mere information på OPF´s hjemmeside.

Grøn ammoniak på vej ind i skibsfarten

Den maritime industri stræber efter at dekarbonisere skibsfarten inden 2050. For at det skal lykkes, skal der nye konkurrencedygtige brændstoffer til i en meget stor skala og herudover skal der gennemføres betydelige energieffektivitets foranstaltninger.

”Grøn ammoniak ser Maskinmestrenes Forening som et realistisk CO2 neutralt alternativ til bunkerolie. Det vil kunne produceres i store mængder i en innovativ PowertoX proces, involverende både elektrolyse drevet af elektricitet fra vedvarende energi samt en efterfølgende ammoniak syntese, hvor brinten fra elektrolysen kombineres med nitrogen udskilt fra atmosfæren. Resultatet er en energitæt grøn brændsel, der har et godt forhold mellem volumen og brændværdi. Maskinmestre skal være med til at gøre det muligt at dekarbonisere den maritime industri inden 2050” udtaler formand Lars Have Hansen, Maskinmestrenes Forening.

Et skridt i en masseudrulning af ammoniak skibe fra skibsbyggere over til maskinmestre hos rederier er nu taget ved klassifikationsselskabet ABS’ nylige udgivelse af en vedledning til ammoniakdrevne skibe – ”Guidelines for design og bygning af ammoniakdrevne skibe”.

I vejledningen kan der både findes regelsæt for håndteringen af giftige og eksplosive gasser samt fokus på håndtering af spild under bunkering – to særlige opmærksomhedspunkter for grøn ammoniak i forhold til de gængse og sammenlignelige vedledninger for de LNG skibe, der allerede sejler rundt på verdenshavene i dag.

Der er i den nye vejledning fokus på design og bygning af ammoniakdrevne skibe, og der findes også afsnit om drift, sikkerhed og miljø. Læs vejledningen her – og lær mere om fuel containment systemet, bunkering, brændstofforsyningen, strøm produktionen, fremdriften, brandsikkerheden, eksplosionsforebyggelsen, ventilationen og de elektriske installationer samt overvågnings- og kontrolsystemerne for de kommende ammoniakdrevne skibe.

De Grønne Maskinmestre

Maskinmestrenes Forening deltager i dag på Børsen i en stor konference om fremtidens grønne arbejdskraft, hvor foreningen har været med i de indledende knæbøjninger i forbindelse med definition af et større projekt finansieret af Industriens Fond og Novo Fonden.

De foreløbige konklusioner på projektdefinitionerne er bredde, eksempelvis at alle jobs har potentialet til at blive grønne, og at grønne jobs skal bidrage til den grønne omstilling.

Hele 33% af alle jobopslag efter maskinmestre siden 2020, retter sig mod “grønne maskinmestre” kunne konsulentfirmaet Damvad berette på konferencen, som et resultat af deres statistiske analyser af næsten 2 millioner jobopslag de seneste par år. Denne procent var høj sammenlignet med andre faggrupper.

Claus Jensen, Dansk Metal kunne fortælle at Danmark ikke mangler nye uddannelser, men mangler mange flere studerende til de eksisterende tekniske uddannelser.
Det bliver mere og mere tydeligt at der skal mange maskinmestre til at løfte opgaven. “Maskinmestre kommer til at få sindssygt travlt, der er slet ikke nok af sådan nogle som jer derude, med høje håndværksmæssige, ledelsesmæssige og tekniske kompetencer” siger Peter Hindsberger, senior manager fra INEOS.

Maskinmestrenes Forening bidrager til projektet med sin nyeste viden fra foreningens Aftager- og Dimittendundersøgelse 2021 og via deltagelse i en række arbejdsgrupper.

Ocean Plastic Forum – Next Step Kickoff

130 deltagere fordelt ved fysisk fremmøde og online var med i dag, da der var kickoff på Ocean Plastic Forum-projektet ’Next Step – Fra hav til hylde’, som er finansieret af Industriens Fond.

Projektet er et ambitiøst 3-årigt projekt, som Maskinmestrenes Forening bakker op omkring. Formålet er at inspirere alle interesserede danske plasthåndterings- og oparbejdningsvirksomheder til at fremstille produkter af husholdnings- og havplast.

Formand for Maskinmestrenes Forening og Ocean Plastic Forum, Lars Have Hansen bød velkommen, og herefter fortsatte et væld af spændende og relevante indlægsholdere. 

“Plastindustrien designer sig frem til højere genanvendelighed af plasten”, kunne miljøchef Christina Busk fra Plastindustrien blandt andet berette, mens salgschef Kenneth Kaasgaard kunne fortælle, hvordan man nu i plastgenanvendelsen fokuserer på de 70 procent dårlig plast, som normalt går til forbrænding.

“Coop tager hovedet helt ned i skraldespanden og producerer endnu flere produkter af genanvendt plastmateriale”, fortalte Mathias Hvam fra Coop. “Emballagen på Coops egne varemærker skal, hvor det overhovedet er muligt, produceres af genanvendt materiale. Der skal tilsikres en tilstrækkelig volumen og kvalitet”.

Det blev til en spændende dag i hav- og husholdningsplastens tegn.

”Med projektet Next Step – Fra hav til hylde giver vi et stort boost til udviklingen af samarbejder i hele værdikæden fra affald til nye produkter. Dagens konference viser værdien af samarbejde på tværs, når den store udfordring med øget genanvendelse af plast skal løses”, udtrykte formand Lars Have Hansen på konferencen.

Læs mere om Ocean Plastic Forum og Next Step HER.

Ny forskningsstrategi med fokus på fire grønne missioner

Regeringen sætter med sin nye forskningsstrategi fokus på fire grønne missioner og disse rammer lige ned i maskinmestrenes DNA.

To af dem rammer ned i skibsfarten og i Det Blå Danmarks behov for nye klimaløsninger, en tredje handler om cirkulær økonomi og pyrolyse og den fjerde handler om genanvendelse af plast. Sidstnævnte rammer ned i hjertekulen på det nyetablerede Ocean Plastic Forum, som Maskinmestrenes Forening stiftede i 2019.

‘I Ocean Plastic Forum har vi sammen med samarbejdspartnere igennem flere år arbejdet med at indsamle viden og finde partnere for at gøre noget ved den stigende forurening af det maritime miljø fra affald – herunder plast. Det har vi gjort for at sikre havmiljøet for vore efterkommere og for at skabe muligheder for netop genanvendelse og genbrug af havplastaffaldet. Regeringens mission indenfor dette område passer derfor fint med Ocean Plastic Forums fokus,’ siger formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen.

Den nye strategi er både grøn og blå
Regeringen ønsker, at de fire missioner prioriteres markant med 750 millioner kroner i forbindelse med forhandlingerne om forskningsreserven for 2021. Samtidig lægger regeringen op til, at der skal sikres et højt niveau af bevillinger til grøn forskning generelt i de kommende år. 

‘Det Blå Danmark har sat det ambitiøse mål, at dansk skibsfart skal være CO2-neutral allerede i 2050. Maskinmestrenes Forening er glad for at se, at regeringen prioriterer forskning i grønne brændstoffer til transport og industri, som en af de fire missioner i den nye strategi,’ fortsætter Lars Have Hansen.

Også hos Danske Rederier ser man positivt på udmeldningen.

‘Flere af vore rederier har allerede den ekspertise, der skal til for at fragte CO2 om bord på deres skibe, så det vil være oplagt med et nyt samarbejde på det område,’ siger direktør Anne H. Steffensen.

Missionerne skal løses af grønne partnerskaber, der skal samle forskning, erhvervsliv og myndigheder om en langsigtet og strategisk indsats. Målet er, at teknologierne kommer ud og styrker dansk erhvervslivs grønne førerposition og fører til konkrete reduktioner i de danske drivhusgasudledninger.

Læs mere om de fire grønne missioner her.

PRESSEMEDDELELSE: Ocean Plastic Forum event – Fra havplast til hylde

I dag er lige under 50 virksomheder fra Ocean Plastic Forum samlet hos Desmi Ro-Clean i Odense for at dele viden om og erfaringer med oprensning og genanvendelse af havplast, som er en stigende udfordring i verdens floder og have.

Stifteren af foreningen Ocean Plastic Forum er Maskinmestrenes Forening og formand for begge organisationer, Lars Have Hansen bød velkommen til dagens event:

’Plastik er et fantastisk materiale med oceaner af anvendelsesmuligheder, det hører bare ikke hjemme i den fri natur hverken på land eller i det maritime miljø. Ocean Plastic Forums erklærede mål er at bidrage til fjernelse og genanvendelse af plastik i verdenshavene, og vores indsatsområde er det nære havmiljø og floder’.

Tre engagerede og succesfulde Ocean Plastic Forum medlemsvirksomheder deler i dag deres forretningserfaringer samt deres syn på, hvor fokus i Ocean Plastic Forum fremadrettet skal ligge. Desuden byder dagens program på en stor live demonstration af Desmi Ro-Cleans udstyr til opsamling af plastikaffald i den nærliggende Odense Å.

’I Ocean Plastic Forum ser vi også brugt plastik som en ressource og fokuserer på, at det indsamlede plastik anvendes så højt oppe i værdikæden som muligt, således at mindst muligt ender på et forbrændingsanlæg’, fortsætter formand Lars Have Hansen.

Og det er et tema, som interesserer mange. Flere af Maskinmestrenes Forenings cirka 13.500 medlemmer er dybt involverede i den nye industri, og de studerende på landets fem maskinmesterskoler har vist sig meget interesserede i at være med til at bidrage til den grønne omstilling – ikke mindst via deres afgangsprojekter.

Også den finansielle sektor har fået øjnene op for udfordringerne med plast i verdenshavene. Blandt andre PFA og en række udenlandske investorer har meldt sig ind i foreningen. Direktør for det nye Ocean Plastic Forum-medlem organisationen The Alliance to End Plastic Waste, Jacob Duer er med som indlægsholder på dagens konference online direkte fra Singapore: ’Vores 1.5 milliarder US dollar godtgørende fond skal komme virksomheder såsom medlemmer af Ocean Plastic Forum til gode med investeringer, der kan redde verdenshavene’.

For yderligere information kontaktes Ocean Plastic Forum.