Skip to content

REPRÆSENTATIONER

REPRÆSENTATIONER

Maskinmestrenes Forening er repræsenteret i en række råd, bestyrelser og udvalg.

I foldeudboksene herunder får du et overblik over, hvem der er repræsentereret i de enkelte råd og udvalg.

www.aka.dk

Akademikernes A-kasse er landets suverænt største a-kasse for højtuddannede. Mere end 200.000 medlemmer tæller selvstændige og lønmodtagere fra det offentlige og private arbejdsmarked samt studerende fra universiteter og højere læreanstalter. A-kassen blev etableret 1. juli 2013, da de to a-kasser, Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse, fusionerede.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Bestyrelsesmedlem for valggruppe 14 & med i Repræsentantskabet
Genvalgt: 29.11.2021

Peter Skovgaard
Medlem
Funktion: Repræsentantskabet
Tiltrådt: 29.11.2021

Jan Rose Andresen
Medlem
Funktion: Repræsentantskabet
Tiltrådt: 29.11.2021

Kim Boye Madsen
Medlem
Funktion: Repræsentantskabet
Tiltrådt: 29.11.2021

Lars E. Hansen
Medlem
Funktion: Repræsentantskabet, suppleant
Tiltrådt: 29.11.2021

Lasse T. Helledi
Medlem
Funktion: Repræsentantskabet, suppleant
Tiltrådt: 29.11.2021

Søren Lindblad
Medlem
Funktion: Repræsentantskabet, suppleant
Tiltrådt: 29.11.2021

Majbrit Grymer Hoppe
Medlem
Funktion: Repræsentantskabet, suppleant
Tiltrådt: 29.11.2021

Foreningen har knap 100 topledere som medlemmer og afholder 4-6 årlige arrangementer om aktuelle politiske emner.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.08.2019

www.eicluster.dk

Danmarks klyngeorganisation og innovationsnetværk for energiproduktion

Vi faciliterer samarbejder for virksomheder og videnaktører, der anvender de nyeste teknologier og skaber innovative løsninger til gavn for hele industrien. Vi har 270+ medlemmer og 500+ virksomheder involverer sig årligt i vores innovationsaktiviteter.

Peter Blach
Projektchef
Funktion: Kontaktperson (MF er medlem)
Indtrådt: 29.01.2018

www.forbrugsforeningen.dk

Forbrugsforeningen er Danmarks ældste indkøbsforening og i dag også Danmarks næststørste betalingskort. De har siden begyndelsen i 1886 arbejdet for at give Danskerne en bedre privatøkonomi.

Den politiske struktur
Forbrugsforeningens højeste myndighed er repræsentantskabet på 76 repræsentanter, der vælger en bestyrelse, bestående af formand og 6-7 bestyrelsesmedlemmer, samt revisorer og stedfortrædere for disse.

De tilsluttede organisationer er henført til 8 valggrupper, der hver for sig indstiller repræsentanter til valg til repræsentantskabet på baggrund af en foretagen optælling af medlemmerne i de enkelte valggrupper pr. 1. januar.

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Repræsentant, Valggruppe 5
Indtrådt: 01.01.2014
På valg: 01.01.2025

En partipolitisk uafhængig organisation, der skal arbejde for de ledende funktionærers sociale, økonomiske og erhvervsmæssige interesser.

I FR kan optages enhver organisation, hvis medlemmer er funktionærer med teknologisk baggrund og/eller med ledende funktioner, jf. Hovedaftalen mellem Landsorganisationen og Dansk Arbejdsgiverforening. Anmodning om optagelse sendes skriftligt til FR. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse.

Bestyrelsen vælger blandt sin midte en formand og en næstformand. Valget gælder for en periode på 3 år.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Formand
Indtrådt: 01.07.2019

www.fms.dk

Jan Rose Andresen
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 24.09.2015

www.itfglobal.org

The International Transport Workers’ Federation (ITF) is an international trade union federation of transport workers’ unions. Any independent trade union with members in the transport industry is eligible for membership of the ITF.

Around 700 unions representing over 4.5 million transport workers from some 150 countries are members of the ITF. It is one of several Global Federation Unions allied with the International Trade Union Confederation (ITUC).

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.07.2019

Søren Nim Larsen
Afdelingschef/Arbejdsmarked, Maritim/Offshore
Funktion: Medlem
Indtrådt:

www.msk.dk

Maskinmesterskolen København
Gyrithe Lemches Vej 20
2800 Kgs. Lyngby

Ole Pyndt Hansen
Medlem
Funktion: Bestyrelsesmedlem
Indtrådt: 01.04.2020
Genudpeges: marts 2024

www.mfs.dk

Museet er et landsdækkende specialmuseum for dansk søfart. Museet er en selvejende institution, statsanerkendt og drives primært med midler fra Kulturministeriet. Museets protektor er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

Bertel Johansen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 01.05.2002

www.naevneneshus.dk

Nævnet er nedsat i henhold til § 21 i lov om sikkerhed til søs. Det behandler klager og træffer den endelige administrative afgørelse i følgende tilfælde: Lov om skibes besætning og tilhørende bekendtgørelser, lov om søfarendes ansættelsesforhold m.mv., lov om sikkerhed til søs, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om dykkerarbejde og dykkermateriel, søloven, lodsloven og lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykke til søs.

Henrik Bjørndal Pedersen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 07.05.2013
Valgt: 25.04.2021
Udtræder: 24.04.2025

Morten Lyngsaa Madsen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 30.03.2020
Valgt: 15.08.2019
Udtræder: 30.03.2024

www.oao.dk

Offentligt Ansattes Organisationer opstod i 2007 som en fusion af Det Kommunale Kartel (DKK) og Statsansattes Kartel (StK).

OAO repræsenterer 29 medlemsorganisationer, hovedsageligt LO-forbund, med ansatte på de offentlige arbejdspladser.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Repræsentantskabet
Indtrådt: 01.08.2019

www.pfa.dk

Kunderådet mødes flere gange om året og diskuterer for eksempel pensionspolitiske spørgsmål, nye produkter og services eller bliver orienteret om nye regler og vilkår.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.08.2019

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Fast suppleant
Indtrådt: 14.09.2017

www.sik.dk

Jytte Skytte
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 06.04.2020
På valg: 06.04.2024

www.servitize.dk

Strategic Board foreslås at bestå af partnerrepræsentanter, virksomheder, erhvervsorganisationer og andre, der kan sikre, at Servitize.dk forbindes til omverdenen og at resultaterne formidles til en bred kreds af virksomheder på bedste måde.

Opgave og tidsramme: Gruppen nedsættes for en periode på fire år fra 1. januar 2019 til 31. december 2022. Strategic Board skal med deres indsigt i service, innovation og forretningsudvikling sikre mulighed for faglig sparring og videndeling med servitize.dk partnerne og øvrige interessenter.

Lars Have hansen
Formand
Funktion: Bestyrelsesformand
Indtrådt: 01.08.2019

Josephine Elisabeth Olesen
Studerende, medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: December 2022

For at sikre, at erhvervets synspunkter og erfaringer i størst mulige omfang bidrager til at udvikle sikkerheden og sundheden om bord i danske skibe og beskyttelsen af det ydre miljø, er der i regi af Skibstilsynsrådet nedsat udvalg, hvor erhvervets parter blandt andet inddrages i udarbejdelse af forslag til nye og ændrede regler samt den praktiske håndtering heraf. Skibstilsynsrådet har på sit møde den 19. april 2005 tiltrådt, at ‘Udvalget for sikker og sund drift af passager- og lastskibe’ nedsættes.

Udvalget for sikker og sund drift af passager- og lastskibe
Anders Teglgaard Sørensen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 01.08.2019

Udvalget for konstruktion, indretning og udstyr for passager- og lastskibe
Søren Nim Larsen
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 30.01.2018

www.tjm-forsikring.dk

TJM Forsikring er en selvstændig enhed i Tryg, Danmarks største forsikringsvirksomhed.

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 01.01.2013

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.12.2017

www.domstol.dk

Vestre Landsret består af en præsident og 36 andre udnævnte landsdommere.

Til landsretten er yderligere knyttet 6 stillinger som midlertidig (konstitueret) landsdommer, 1 administrationschef, 1 sekretariatschef, 1 retsassessor, 5 dommerfuldmægtige og ca. 48 administrative medarbejdere.

Landsrettens udnævnte og midlertidige dommere arbejder i 14 afdelinger, der er organiseret i 4 retssektioner.

Landsrettens administrative medarbejdere er fordelt på disse 4 retssektioner, en administrativ sektion og et præsidentsekretariat. I retssektionerne deltager medarbejderne i den administrative behandling af både straffesager og civile sager. I den administrative sektion og præsidentsekretariatet varetager medarbejderne nogle centrale funktioner som bl.a. kasse og regnskab, information, bibliotek, journal og statistik. Til den administrative sektion er endvidere knyttet en selvstændig IT-afdeling.

Peter Buch Dubery
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2019
Beskikket for perioden 01. januar 2023– 31. december 2026

Søren Thue Pedersen
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2019
Genbeskikket for perioden 01. januar 2023– 31. december 2026

Henrik Bjørndal Pedersen
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2007
Genbeskikket for perioden 01. januar 2023– 31. december 2026

Peter Skovgaard
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2023
Beskikket for perioden 01. januar 2023– 31. december 2026

www.aams.dk

Aarhus Maskinmesterskole er landets største maskinmesterskole. Skolen har eksisteret siden 1896 og har igennem hele sin over 100-årige historie formået at tilbyde en tidssvarende og attraktiv maskinmesteruddannelse. I 2014 indledte AAMS desuden et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, hvorunder de drifter uddannelserne automationsteknolog og autoteknolog.

I 2014 forlod skolen Borgergade og indtog Navitas på de bynære havnearealer – i dag kaldet for Aarhus Ø.

Martin Lindgaard Pedersen
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.07.2003
Valgperiode: 01.01.2021 – 31.12.2024

www.tekniskmuseum.dk

Danmarks Tekniske Museum blev etableret i 1911 af Håndværkerforeningen i København og Industriforeningen, i dag Dansk Industri. Museets samlinger går imidlertid endnu længere tilbage. Nævnes kan Ole Rømers prototyper for mål og vægt fra 1600-tallet og H.C. Ørsteds samling, med bl.a. de genstande han brugte til at opdage elektromagnetismen i 1820, og som gjorde ham verdensberømt.

Funktion: Medlem
Indtrådt: Maj 2017

www.ddv.org

DDV blev stiftet i 1978. Formålet er, at danne et forum for erfaringsudveksling mellem danske virksomheder inden for området “vedligehold”.

De er i dag ca. 1.500 medlemmer hovedsageligt fordelt mellem de store og mellemstore virksomheder i Danmark.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Præsidiet
Indtrådt: 01.08.2019

www.energimuseet.dk

Energimuseet er et statsanerkendt og landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum med temaet energi.

Energimuseet er en selvejende institution, Museet blev stiftet 3.november 1982 som Elmuseet. Indvielsen fandt sted 27.august 1984. Den 1.januar 2011 skiftede museet navn fra Elmuseet til Energimuseet.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 04.05.2018

Søren Lindblad
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 04.01.2022

Erhvervsfolk og andre politisk interesserede møder 4-5 gange om året den socialdemokratiske ledelse. Formand for Erhvervsforum Vækst er Carsten Koch.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.08.2019

www.forhandlingsfaellesskabet.dk

Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre organisationerne størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår. Der er 51 medlemsorganisationer med ialt ca. 564.000 medlemmer.

Flemming Knudsen
Juridisk konsulent
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.04.2023

www.fms.dk

Maskinmesteruddannelsen, der knytter sig til maskine Maskinmesterskole, blev oprindeligt oprettet den 4. januar 1911 i Horsens med det formål at uddanne maskinister, hvor der senere hen også blev uddannet maskinmestre samt udvidede maskinmestre. Skolen i Horsens fungerede helt frem til 1975.

I 1975 besluttede man at flytte Horsens Maskinmesterskole til Fredericia. Beslutningen skete på baggrund af mangelfulde laboratorieforhold samt en relativ dårlig geografisk placering. Skolen skiftede herefter navn til Fredericia Maskinmesterskole.

Fredericia Maskinmesterskole består i dag af 2 afdelinger, hovedafdelingen i Fredericia og den nye afdeling i Esbjerg som startede i august 2014.

Jan Rose Andresen
Medlem
Funktion: Bestyrelsesmedlem
Indtrådt: 01.12.2017

www.shw.dk

Sea Health & Welfare

Sammenlægning af Søfartens Arbejdsmiljøråd, Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Bibliotek. Den nye organisation er trådt i kraft 1. januar 2018.

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Bestyrelsesmedlem
Indtrådt: 08.12.2017 (på konstituerende bestyrelsesmøde)

www.danishshipping.dk

DIS Kontaktudvalget består af repræsentanter fra de af DIS Hovedaftalen underskrevne parter. Foreningerne og organisationerne er hver repræsenteret ved deres respektive formand eller administrative ledere. For Danmarks Rederiforenings vedkommende er det formand og næstformand for foreningens Forhandlingsudvalg samt to yderligere repræsentanter fra dette udvalg. Danmarks Rederiforening stiller med sekretær for udvalget.

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 01.12.2017

www.marcomp.org

Formålet med foreningen MARCOMP er at udvikle, koordinere og forestå en tilbagevendende maritim uddannelses- og kompetencekonference samt at understøtte maritim iværksætteri og entreprenørskab.

Peter Blach
Projektchef
Funktion: Bestyrelsesmedlem
Indtrådt: 19.12.2016

www.medicaloffice.dk

Kaare Lund Nielsen
Sekretariatschef
Funktion: Bestyrelsesmedlem (udpeget af de Søfarendes Organisation)
Indtrådt: 01.04.2018

www.nmfnordic.com

Nordiska Maskinbefälsfederationen (NMF) repræsenterer ca. 30.000 maskinmestre og skibsofficerer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne.

NMF samarbejder på en række områder med fælles udfordringer i de nordiske lande. Især inden for områderne energi- og miljøteknologi, IT og ledelse står maskinmestrene overfor spændende udfordringer for også i fremtiden at være de tekniske ledere i samfundet, der bidrager til at de nordiske lande forbliver blandt de førende lande i verden inden for ”management and technology”.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Præsident
Indtrådt: 01.07.2019

Søren Nim Larsen
Afdelingschef/Arbejdsmarked, Maritim/Offshore
Funktion: Medlem
Indtrådt:

www.oceanplasticforum.dk

Netværket Ocean Plastic og Materialer henvender sig til maskinmestre, der har interesse for materialer, herunder opsamling, sortering, behandling og anvendelse af indsamlet ocean plastic eller andre materialer.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Formand
Indtrådt: 04.09.2019

I.h.t. til offshoresikkerhedslovens § 58 nedsætter beskæftigelsesministeren Offshoresikkerhedsrådet.

Kim Rasmussen
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.01.2015
Genvalgt: 01.01.2019
Udløber: 31.12.2022

Peter Blach
Projektchef
Funktion: Suppleant
Indtrådt: 26.05.2016
Genvalgt: 01.01.2019
Udløber: 31.12.2022

Vagn Holk Lauridsen
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 01.08.2021

www.skibstekniskselskab.dk

Peter Blach
Projektchef
Funktion: Medlem
Indtrådt: 04.11.2016

www.domstol.dk

I Sø- og Handelsrettens retsafdeling afgøres sagerne som udgangspunkt af et dommerpanel, som består af én eller tre af rettens juridiske dommere og to eller fire sagkyndige dommere.

Rettens ca. 110 sagkyndige dommere er for hovedpartens vedkommende indstillet af erhvervslivets organisationer. Der er også sagkyndige dommere med særlig erfaring inden for forbrugerspørgsmål, søfart og ansættelsesmæssige forhold. Alle har de gennem deres arbejde fået en særlig indsigt i et eller flere retsområder, som hører under Sø- og Handelsretten.

Henrik Bjørndal Pedersen
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt 01.01.2019
Beskikket for perioden 01. januar 2019 – 31. december 2022.

Niels Larsen
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2016
Genbeskikket for perioden 01. januar 2020 – 31. december 2023.

Peter Buch Dubery
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt 01.01.2021
Beskikket for perioden 01. januar 2021 – 31. december 2024

www.retsinformation.dk

Skibstilsynsrådet består af en formand og næstformand (stedfortræder for formanden) udnævnt af erhvervsministeren samt af yderligere 12 medlemmer udnævnt af Søfartsstyrelsen efter indstilling fra organisationer og styrelser.

Morten Bastrup Kold
Medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: 21.12.2022

www.udligningskontoret.dk

Ved lov er vedtaget, at hyre der er optjent om bord på skibe, registret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), skal være fritaget for beskatning.
Udligningskontoret er etableret af de danske rederier til at administrere, beregne og kontrollere kompensationsbeløbene.

Søren Nim Larsen
Chefjurist
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 01.09.2019

www.easv.dk

Det rådgivende udvalg er nedsat med baggrund i vedtægter for Erhvervsakademi SydVest. Udvalget rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelserne og herunder efteruddannelse.

Udvalgets opgaver:

  • Rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelsen.
  • Følge og rådgive om behovet for fornyelse eller tilpasning af uddannelsen.
  • Være skolen behjælpelig med at belyse sammenhængen mellem uddannelsernes vilkår og rammer og efterspørgslen efter uddannelsen og de uddannede.
  • Sikre at undervisningmetoder og indhold har sammenhæng til det aktuelle behov og erfaringer i erhvervslivet.

Jan Lauritzen
Medlem
Funktion: Repræsentant
Indtrådt: 05.04.2011

Magnus Græsborg Frederiksen
Studerende, medlem
Funktion: Medlem
Indtrådt: Marts 2023

www.domstol.dk

Østre Landsret består efter retsplejeloven af en præsident og 58 andre landsdommere. Der er endvidere som udgangspunkt tilknyttet 16 konstituerede landsdommere til retten.

Østre Landsret er opdelt i 23 afdelinger med 3 landsdommere i hver afdeling.

Der er herudover i landsretten ansat i alt ca. 70 medarbejdere.

Lars Have Hansen
Formand
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2023
Beskikket for perioden 01. januar 2023– 31. december 2026

Henning Horn
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2023
Beskikket for perioden 01. januar 2023– 31. december 2026

Morten Lyngsaa Madsen
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2019
Beskikket for perioden 01. januar 2023– 31. december 2026

Thomas Sonne Dyreborg
Medlem
Funktion: Sagkyndig dommer
Indtrådt: 01.01.2015
Genbeskikket for perioden 01. januar 2023– 31. december 2026