Skip to content

GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Maskinmestrenes Forenings 150. ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 9. marts 2022 på Hotel Svendborg (med mulighed for at deltage virtuelt) med nedenstående dagsorden:

Dagsorden
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Beretning for året 2021
3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2020 til 30. juni 2021
4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2022 til 30. juni 2023
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer har ved urafstemningen i foråret 2022 valgt tre bestyrelsesmedlemmer på land og fire inden for maritim/offshore. Desuden blev der valgt en kritisk revisor og en kritisk revisorsuppleant.

Se resultatet HER.

REGNSKAB OG BUDGET

Foreningen er underlagt årsregnskabsloven og anses i henhold til denne lov som en erhvervsdrivende virksomhed, der yder tjenester, for hvilket den sædvanligvis modtager vederlag.

I henhold til foreningens love og vedtægter løber regnskabsåret fra 01. juli til 30. juni. Administrationen aflægger regnskab for bestyrelsen hvert kvartal på bestyrelsens møder og for medlemmer hvert år på generalforsamlingen.

Regnskabet sendes ligeledes til urafstemning blandt medlemmerne. Den regnskabsmæssige revision foretages af en statsautoriseret revisor. Bilag kontrolleres af to kritiske revisorer, der vælges ved skriftlig afstemning for fire år efter samme retningslinjer, som bestyrelsen vælges. Der føres protokol over bemærkninger til regnskabet.

FIND RELEVANTE DOKUMENTER HER

STENOGRAFISK REFERAT

Hvis du som medlem ønsker at læse det stenografiske referat, kan dette rekvireres ved henvendelse til Maskinmestrenes Forening på mf@mmf.dk.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.