Skip to content

GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Maskinmestrenes Forenings 150. ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 9. marts 2022 på Hotel Svendborg (med mulighed for at deltage virtuelt hjemmefra).

Program
Kl. 17.00 Ankomst og sandwich
Kl. 18.00 Prisoverrækkelse
Kl. 20.00 Spisning og kollegialt samvær (tidspunktet er vejledende)

Dagsorden
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Beretning for året 2021
3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2020 til 30. juni 2021
4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2022 til 30. juni 2023
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen i foråret 2022 vælge tre bestyrelsesmedlemmer på land og fire inden for maritim/offshore. Desuden skal der vælges en kritisk revisor og en kritisk revisorsuppleant. Forslag, samt forslag til kandidater, der ønskes optaget som punkt på generalforsamlingens dagsorden, skal være forsynet med 25 stillerunderskrifter og sendes til foreningens forslagsprotokol. Forslag skal være Maskinmestrenes Forening i hænde senest lørdag den 15. januar 2022 kl. 12.00.

Ethvert medlem af Maskinmestrenes Forening har adgang til den fysiske generalforsamling uden forudgående tilmelding. Tilmelding til spisning er dog nødvendig og skal ske til Maskinmestrenes Forening via tilmeldingsblanketten senest tirsdag den 01. marts 2022.

Generalforsamlingen bliver live-streamet, så du kan deltage fra distancen. Du skal tilmelde dig streamingen for at få tilsendt et link. Tilmelding til live-streaming kan ske på mf@mmf.dk senest tirsdag den 08. marts 2022 kl. 12.00. Venligst oplys den mailadresse, hvortil vi skal sende link til streamingen.

Maskinmestrenes Forening følger de til enhver tid gælden retninglinier fra myndighederne vedrørende COVID-19 og tager derfor forbehold for ændringer i programsatte aktiviteter.

REGNSKAB OG BUDGET

Foreningen er underlagt årsregnskabsloven og anses i henhold til denne lov som en erhvervsdrivende virksomhed, der yder tjenester, for hvilket den sædvanligvis modtager vederlag.

I henhold til foreningens love og vedtægter løber regnskabsåret fra 01. juli til 30. juni. Administrationen aflægger regnskab for bestyrelsen hvert kvartal på bestyrelsens møder og for medlemmer hvert år på generalforsamlingen.

Regnskabet sendes ligeledes til urafstemning blandt medlemmerne. Den regnskabsmæssige revision foretages af en statsautoriseret revisor. Bilag kontrolleres af to kritiske revisorer, der vælges ved skriftlig afstemning for fire år efter samme retningslinjer, som bestyrelsen vælges. Der føres protokol over bemærkninger til regnskabet.

STENOGRAFISK REFERAT

Som medlem kan du til hver en tid rekvirere det stenografiske referat fra en given generalforsamling. Kontakt os på mf@mmf.dk / 3336 4920.

FIND RELEVANTE DOKUMENTER HER

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.