Skip to content

GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Maskinmestrenes Forening holder sin 152. ordinære generalforsamling onsdag den 13. marts 2024 kl. 18.00 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Program

Kl. 17.00 Ankomst og sandwich
Kl. 18.00 Prisoverrækkelse og generalforsamling
Kl. 20.00 Spisning og kollegialt samvær (tidspunktet er vejledende)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og sekretær
  2. Beretning for året 2023
  3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2022 til 30. juni 2023
  4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2024 til 30. juni 2025
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen i foråret 2024 vælge syv bestyrelsesmedlemmer samt en kritisk revisor og en kritisk revisorsuppleant. De vælges alle for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2028. Af de syv bestyrelsesmedlemmer skal tre vælges i kategorien erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis tilknyttet maritime offshore-erhverv, mens fire vælges i kategorien erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis med tilknytning til land.

Forslag, samt forslag til bestyrelseskandidater, der ønskes optaget som punkt på generalforsamlingens dagsorden skal være forsynet med 25 stillerunderskrifter og sendes til foreningens forslagsprotokol. Forslag skal være Maskinmestrenes Forening i hænde senest mandag den 15. januar 2024 kl. 12.00.

Ethvert medlem af Maskinmestrenes Forening har adgang til den fysiske generalforsamling uden forudgående tilmelding. Tilmelding til spisning er dog nødvendig og skal ske til Maskinmestrenes Forening via tilmeldingsblanketten senest den 06. marts 2024.

Generalforsamlingen bliver live-streamet, så du kan deltage fra distancen. Du skal tilmelde dig streamingen for at få tilsendt et link. Tilmelding til live-streaming kan ske på mail mf@mmf.dk senest tirsdag den 12. marts 2024 kl. 12.00. Venligst oplys den mailadresse, hvortil vi skal sende linket.

REGNSKAB OG BUDGET

Foreningen er underlagt årsregnskabsloven og anses i henhold til denne lov som en erhvervsdrivende virksomhed, der yder tjenester, for hvilket den sædvanligvis modtager vederlag.

I henhold til foreningens love og vedtægter løber regnskabsåret fra 01. juli til 30. juni. Administrationen aflægger regnskab for bestyrelsen hvert kvartal på bestyrelsens møder og for medlemmer hvert år på generalforsamlingen.

Regnskabet sendes ligeledes til urafstemning blandt medlemmerne. Den regnskabsmæssige revision foretages af en statsautoriseret revisor. Bilag kontrolleres af to kritiske revisorer, der vælges ved skriftlig afstemning for fire år efter samme retningslinjer, som bestyrelsen vælges. Der føres protokol over bemærkninger til regnskabet.

FIND RELEVANTE DOKUMENTER HER

STENOGRAFISK REFERAT

Hvis du som medlem ønsker at læse det stenografiske referat, kan dette rekvireres ved henvendelse til Maskinmestrenes Forening på mf@mmf.dk.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.