Skip to content

GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Maskinmestrenes Forenings 151. ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 08. marts 2023 på Copenhagen Marriott Hotel med nedenstående dagsorden:

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og sekretær
  2. Beretning for året 2022
  3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2021 til 30. juni 2022
  4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2023 til 30. juni 2024
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen i foråret 2023 vælge formand for foreningen for perioden 01. juli 2023 til 30. juni 2027.

Deadline for forslag til forslagsprotokollen samt forslag til formandskandidater var 15. januar 2023 kl. 12.00.

Urafstemningen blev afsluttet 28. april 2023 kl. 12.00 med følgende resultat:

Formandsvalg
Lars Have Hansen er med 555 ja-stemmer og 74 blanke genvalgt uden modkandidater som formand for Maskinmestrenes Forening for en ny periode på fire år fra 1. juli 2023.

Beretning og regnskab
Bestyrelsens beretning blev godkendt med 596 ja-stemmer, 11 nej og 22 blanke, mens det reviderede regnskab for perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022 blev godkendt med 581 ja-stemmer, 13 nej og 35 blanke.

Budget
Budgettet for perioden 1. juli 2023-30. juni 2024 blev vedtaget med 572 ja-stemmer, 23 nej og 34 blanke.

Forslag til vedtægtsændringer
Endelig blev de indsendte forslag til vedtægtsændringer vedtaget med 574 ja-stemmer, 32 nej og 23 blanke stemmer.

REGNSKAB OG BUDGET

Foreningen er underlagt årsregnskabsloven og anses i henhold til denne lov som en erhvervsdrivende virksomhed, der yder tjenester, for hvilket den sædvanligvis modtager vederlag.

I henhold til foreningens love og vedtægter løber regnskabsåret fra 01. juli til 30. juni. Administrationen aflægger regnskab for bestyrelsen hvert kvartal på bestyrelsens møder og for medlemmer hvert år på generalforsamlingen.

Regnskabet sendes ligeledes til urafstemning blandt medlemmerne. Den regnskabsmæssige revision foretages af en statsautoriseret revisor. Bilag kontrolleres af to kritiske revisorer, der vælges ved skriftlig afstemning for fire år efter samme retningslinjer, som bestyrelsen vælges. Der føres protokol over bemærkninger til regnskabet.

FIND RELEVANTE DOKUMENTER HER

STENOGRAFISK REFERAT

Hvis du som medlem ønsker at læse det stenografiske referat, kan dette rekvireres ved henvendelse til Maskinmestrenes Forening på mf@mmf.dk.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.