Der er igen mulighed for dagpenge for fravær grundet COVID-19

Folketinget har den 9. december 2021 vedtaget et lovforslag om at genindføre muligheden for, at arbejdsgivere og selvstændige kan få refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag som følge af covid-19 samt givet mulighed for ret til dagpenge ifm. pasning af barn som følge af covid-19.

Smitten med covid-19 er fortsat stigende, hvilket igen har ført til ændringer i regler og restriktioner i det danske samfund. For at kunne holde samfundet åbent og mindske presset på sundhedsvæsenet indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter den 23. november 2021 en aftale om, at virksomheder igen skal have mulighed for at søge refusion for medarbejdere, der må blive hjemme på grund af covid-19, samt at forældre skal have mulighed for dagpenge ifm. pasning af børn som følge af covid 19. Begge aftalens ordninger kræver lovændringer, og Folketinget har efter hastebehandling vedtaget pågældende lovændringer den 9. december 2021.

Arbejdsgivers mulighed for refusion som følge af covid-19
Den ene midlertidige ændring er foretaget i sygedagpengeloven. Herefter har arbejdsgiver ret til at få refusion fra første fraværsdag, når en medarbejder er dokumenteret smittet med covid-19. Dernæst gælder muligheden også for de medarbejdere, som efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i isolation, fordi at de har været i nær kontakt med en smittet. Udover at gælde for arbejdsgivere, gælder denne mulighed også for selvstændige, som i samme tilfælde, har mulighed for at få sygedagpenge af kommunen fra første fraværsdag.

Forældres mulighed for barselsdagpenge ifm. pasning
Den anden midlertidige ændring er foretaget i barselsloven. Ved denne ændring genindføres muligheden for, at man som forælder kan modtage barselsdagpenge, hvis ens barn er smittet med covid-19 eller hjemsendes som følge af ét eller flere konkrete smittetilfælde i daginstitutionen, på skolen eller institutionen. Ordningen gælder for forældre til børn under 14 år.

Forældre tildeles i alt sammenlagt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene gælder for hele arbejdsdagen, og kan alene gives til én forælder pr. hjemsendelsesdag.

Det skal bemærkes, at ordningen alene vil gælde for lønmodtagere i ansættelse og selvstændige. Hvis forældrene bor sammen, er det endvidere en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for at arbejde hjemmefra eller at afspadsere. For selvstændige er det ligeledes en betingelse, at det ikke er muligt at drive virksomhed hjemmefra. Muligheden for dagpenge gælder kun, såfremt der ikke udbetales løn den pågældende dag og at der ikke holdes ferie. Ordningen indfører dermed ikke hverken en ret til fravær eller ret til løn under fravær.

Hvis forældre opfylder begge regelsæt, skal de vælge, hvilket regelsæt, som de vil modtage ydelser efter. Det er således ikke muligt at modtage både sygedagpenge og barselsdagpenge for samme periode. Ordningerne er endvidere en genindførsel af de muligheder, der tidligere var i brug ifm. covid-19, men som udløb den 1. juli 2021. I modsætning til sidste gang kan man imidlertid få barselsdagpenge fra første dag uden først at skulle bruge omsorgsdage eller barns 1. og 2. sygedag.

Hvornår gælder lovændringerne?
Lovændringerne er vedtaget med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 og gælder frem til den 28. februar 2022.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er ifølge aftalen enige om at mødes primo februar med henblik på at drøfte status for ordningen.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål anbefaler vi, at du kontakter vores Arbejdsmarkedsafdeling.

Skrevet af juridisk konsulent Kristine Maria Kramer

Ocean Plastic Forum International Matchmaking Event 2021

Maskinmestrenes Forening er i dag virtuel vært for Ocean Plastic Forums Matchmaking Event 2021 – et netværksarrangement dedikeret til at skabe kontakter mellem kunder, virksomheder, leverandører og samarbejdspartnere inden for den relativt nye havplast industri.

Arrangementet blev åbnet af Maskinmestrenes Forening og den danske ambassadør i Indien, Freddy Svane.

Den marine plastik-dagsorden er ikke blevet mindre under COVID-19 krisen. Tværtimod antyder en nylig rapport fra FN, at plastikforureningen i havene kan fordobles inden 2030. Rapporten fremhæver store konsekvenser for sundhed, økonomi, biodiversitet og klima. Krisen kan illustreres ved at udledningen af plast i havene årligt svarer til 50 kg plastik per meter kystlinje i hele verden.

Problemerne er enorme, men vi har løsningerne I Danmark. Dog er Danmark et meget lille land. Intet enkelt land kan tackle problemet alene. Derfor besluttede Ocean Plastic forum sammen med Maskinmestrenes Forening og Enterprise Europe Network at holde dagens virtuelle konference for at bringe parter sammen.

Deltagerne omfatter næsten 80 virksomheder og vidensinstitutioner, der spænder over alle niveauer af forsyningskæden i 10 lande – ca. halvdelen maskinmestre og medlemmer fra danske virksomheder. Ved arrangementet har deltagerne mulighed for at forudbestille op til 14 online møder med andre virksomheder og høre oplæg fra bl.a. MicroSoft, Tata samt EU-EEN.

Er du interesseret i at høre mere om Ocean Plastic Forum? Find mere information på OPF´s hjemmeside.

Rederiet Cadeler omflager installationsskibene ”Wind Orca” og ”Wind Osprey” til dansk flag

I forbindelse med rederiet Cadelers omflagning af installationsskibene ”Wind Orca” og ”Wind Osprey” fra cypriotisk flag til Dannebrog overgår ca. 160 søfarende til danske overenskomster og dermed danske ansættelsesvilkår indgået med Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening.

I starten af indeværende uge ved en cermoni i Esbjerg omflagede rederiet Cadeler installationsskibene ”Wind Orca” og ”Wind Osprey” til dansk flag. Netop flagskiftet er et resultat af udvidelse af DIS-ordningen fra 2019, der åbnede op for at omfatte en række specialskibe som f.eks. nævnte installationsskibe. En lovændring, som Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime/CO-Søfart fik gennemført sammen.

I dag er Cadeler børsnoteret i Norge med adresser i både København og Vejle. København er også ’Wind Orca’s nye hjemmehavn, mens ’Wind Osprey’ efter flagskiftet har Esbjerg som hjemmehavn. Med CEO Mikkel Gleerups ord, er Esbjerg havnen, som rederiet betragter som ”hjemme” med havnens omfattende aktiviteter og muligheder for vind offshore-erhvervet.

Godt samarbejde med fagforeninger og Søfartsstyrelsen
Ifølge Mikkel Glerup har indflagningen været en fornøjelse, idet der har været et godt og konstruktivt samarbejde med fagforeninger og Søfartsstyrelsen.

Fra Maskinmestrenes Forening er der også stor ros til Cadeler for det overenskomstforløb, der har resulteret i overenskomster for alle kategorier af ansatte om bord – uanset nationalitet. Det lykkedes i løbet af ganske få uger at nå frem til tilfredsstillende overenskomster, der både tager højde for rederiets og skibenes specielle forhold og samtidig tilgodeser de beskæftigede medarbejdere om bord. Yderligere har Cadeler omkring implementeringen af overenskomsterne stået for at arrangere informationsmøder om bord, hvor Metal Maritime/CO-Søfart og Maskinmestrenes Forening sammen med rederiet har præsenteret aftalerne. Her fik alle søfarende mulighed for at stille spørgsmål.

Særoverenskomster
Resultatet af overenskomstforløbet er to særoverenskomster – én for officerer og én for menige. Officersoverenskomsten er forhandlet med Cadeler i tæt samarbejde med Metal Maritime/CO-Søfart, der varetager organiseringen af navigatørerne. For de meniges vedkommende gælder én overenskomst og den dækker både catering samt dæk & maskine.

I Cadeler omfatter besætningerne ca. 160 søfarende, der er fordelt på en række nationaliteter. Modsat de øvrige DIS-overenskomster med Danske Rederier er alle nationaliteter om bord omfattet af de nye, danske overenskomster inkl. PFA ordninger.

Cadelers flåde forøges i 2024 og 2025 med yderligere to installationsfartøjer, hvilket indebærer udvidelse af antallet af søfarende, ansat i rederiet. Samtidig er de to nuværende skibe undervejs med opgradering af bl.a. kranerne, hvor stadigt større havvindmøller kræver både større og kraftigere materiel om bord.

Ny hovedoverenskomst – Wind offshore
Forhandlingerne om særoverenskomsterne i Cadeler har synliggjort, at der er behov for en ny wind offshore hovedoverenskomst sammen med Danske Rederier. En hovedoverenskomst som er målrettet netop installationsskibe i wind offshore. Det arbejde forventes igangsat snarest muligt i samarbejde med Metal Maritime/CO-Søfart.

Den grønne omstilling forventes at betyde, at wind offshore de kommende år bliver et markant vækst område med enestående muligheder for danske søfarende og virksomheder. Og Danmark står lige nu med alle muligheder på hånden. Netop Cadelers indflagning til dansk flag og skifte til danske ansættelsesvilkår for alle søfarende om bord på skibene markerer begyndelsen til en ny, stærk udvikling, der vil komme hele Det Blå Danmark til gode – og forbedrede beskæftigelsesmuligheder for danske søfarende.

Af chefjurist Søren Nim Larsen