Energikonference 2024

Energieffektivisering, det går altså ikke af mode.” Sådan lød det afslutningsvis på årets energikonference.

For ellevte gang blev den største energikonference uden for hovedstadsområdet afholdt på mandag den 29. april i Danmarks energimetropol Esbjerg. Konferencen blev arrangeret af Maskinmestrenes Forening og Dansk Fjernvarme. Politikere, eksperter og virksomheder mødtes for at samarbejde om at vurdere energi- og klimapolitikken og finde svar på udfordringerne og mulighederne for fremtidens energiforsyning.

På Energikonferencen i 2024 kastede vi i fællesskab lys over fremtidens energiforsyninger og -selskabers muligheder og udfordringer. Vi så på pålidelig forsyningssikkerhed og drøftede, hvordan vi kunne sikre høj spændingskvalitet og varme i radiatoren i en tid med mere variabel elproduktion, samt om infrastrukturen og fjernvarmenettet kunne følge med eller ej. Politikerne debatterede bl.a., hvad frihed betyder for energiforsyning i fremtiden og kom med hver deres bud på, hvordan vi bedst sikrer forsyningssikkerheden i Danmark og EU. Cybersikkerhed var også et af de store emner, som kunne illustreres via konkrete cases, der visualiserede vigtigheden af en stærk sikkerhed i vores infrastruktur.

Atomkraft gik fra at være en ‘dark horse’ til en reel mulighed, og den debat blev der også taget hul på, hvor fakta, historik og følelser blev store faktorer i den reelle debat. Det fungerer andre steder i verden, men kunne det fungere i Danmark? 

“Vi hørte, hvordan udbygningen af fjernvarme intensiveredes ved brug af geotermi, udnyttelse af overskudsvarme, og hvordan store varmepumper bliver taget i brug, samt hvordan en omfattende energieffektivisering og renovering af bygninger og industri blev gennemført – alt sammen med fokus på at optimere samspillet mellem fremtidens energiforsyning og -forbrug. Men hvordan gik det egentlig med alt dette? Og hvilke nye teknologier var i spil? Det diskuterede vi og gav en status på,” sagde formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen, som afslutning til årets energikonference.

Til debatten om fremtidens energi deltog repræsentanter fra blandt andre Energy Cluster Danmark, Kredsløb, KL, Nordic Sugar, DFDS, Ørsted, Aalborg Universitet, Danske Havne, SektorCert samt politikere.

150 års-jubilar større og stærkere end nogensinde

Ingen bæredygtig omstilling uden maskinmestre, fastslog Lars Have Hansen, formand for Maskinmestrenes Forening, på generalforsamlingen. Samtidig kunne han konstatere, at aldrig har så mange maskinmestre været i job og aldrig har foreningen haft så mange medlemmer.

Maskinmestre er med deres brede tekniske baggrund afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling.

Det fastslog formand Lars Have Hansen på Maskinmestrenes Forenings 152. generalforsamling i Kolding.

»Selv om vi har sagt det før, gentager vi det gerne. Ingen bæredygtig omstilling uden maskinmestre. Det ved alle efterhånden, fordi vi har været dygtige til at sprede budskabet,« uddybede Lars Have Hansen.

Samtidig kunne har runde foreningens 150 års jubilæumsår af med at konstatere, at professionen aldrig har stået stærkere på arbejdsmarkedet, at aldrig har så mange maskinmestre været i job og at foreningen aldrig har haft så mange medlemmer.

»Vi har fuld beskæftigelse, og flere og flere arbejdsgivere og virksomheder har forstået, hvad maskinmestre kan bidrage med,« konstaterede Lars Have Hansen.

Ifølge en ny analyse fra COWI – Arbejdskraftudfordringer i Det blå Danmark – bliver der brug for op mod 450 ekstra maskinmestre til etablering af offshore vindkraft frem mod 2035.

»Det er altså alene, når vi taler offshore vind. Så kan vi begynde at regne på, hvor mange andre maskinmestre der ellers bliver brug for,« sagde Lars Have Hansen.

Medlem nr. 15.000
I lyset af den stigende efterspørgsel efter maskinmestre på arbejdsmarkedet var det en ekstra glæde for Lars Have Hansen at kunne byde medlem nr. 15.000 velkommen. Samtidig kunne han konstatere, at tilstrømningen til uddannelsen har været stabil gennem flere år med cirka 3.000 studerende.

»Det er vi glade for. Men ambitionerne er større. Vi ved, at mange virksomheder ikke kan skaffe tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere, heriblandt maskinmestre.«

Derfor fortsætter Maskinmestrenes Forening i samarbejde med maskinmesterskolerne og de maritime uddannelsescentre indsatsen for at profilere og brande professionen, så endnu flere får lyst til at gå i gang med uddannelsen.

»Den indsats bliver en fast opgave fremover, hvor ungdomsårgangene bliver mindre, og vi kan ikke forvente, at øget søgning til uddannelsen kommer af sig selv.  Men måske kommer vi i år til at se en stigning i søgningen til uddannelsen. Flere skoler melder om større søgning og sågar behov for ekstra klasser. Så vi er ret fortrøstningsfulde, når det gælder det fremtidige optag,« sagde Lars Have Hansen og perspektiverede potentialet yderligere:

»Og hvad kan der ikke ske, når vi for alvor begynder at tiltrække kvinder til uddannelsen? Så bliver perspektiverne meget større. Det har i mange år været et stort ønske at få flere kvinder ind i professionen, og der er gjort forsøg – uden at vi har knækket koden endnu. Det er en bunden opgave at vise omverdenen, at maskinmesterprofessionen er for alle – uanset køn.«

High Risk Area i og omkring Røde Havet udvides

Siden Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Dansk El-Forbund sammen med Danske Rederier tilbage i slutningen af december 2023 indgik aftale om gene- og ulempetillæg til søfarende ved sejlads i og omkring berørte områder i Det Røde Hav og Adenbugten, har situationen desværre udviklet sig negativt.

Houti bevægelsen udfører fortsat angreb på den internationale handelsflåde, og det har ført til, at det område, der karakteriseres som High Risk Area, er blevet udvidet markant. Udvidelsen er besluttet internationalt i IBF og er trådt i kraft per 16. februar og er i første omgang gældende frem til 30. april. I dansk kontekst er de involverede parter Maskinmestrenes Forening, Dansk El-Forbund, Metal Maritime og Danske Rederier blevet enige om at følge den internationale udvidelse og dermed udvide området.

Hvor High Risk Area tidligere var centreret omkring den sydlige del af Røde Havet, er hele Adenbugten nu også karakteriseret som High Risk Area. Dermed hele området mellem den somaliske nordkyst og op til grænsen mellem Yemen og Oman. Der er altså tale om en markant udvidelse af området.

I henhold til aftalen gælder stadig, at en passage igennem det nu udvidet High Risk Area udløser et tillæg på en ekstra dagshyre, det vil sige et tillæg på 100 procent af hyren, når området passeres. Tillægget gives pr. 24 timer skibet opholder sig i området. Aftalen dækker danske søfarende på danskflagede skibe hos rederier, der er medlemmer af Danske Rederier.

Udviklingen i området følges stadig tæt af de involverede parter, som har aftalt at holde tæt kontakt.

Læs også:

Fagforbund: De søfarende har ret til at afmønstre
Ny aftale til glæde for søfarende på dansk flagede skibe der sejler i Det Røde Hav
Maskinmestrenes Forening deltager i møde om trusselsbilledet i Det Røde Hav

Fagforbund: De søfarende har ret til at afmønstre

Situationen i Det Røde Hav udvikler sig løbende og efter endnu et angreb på et Maersk skib, er de tre fagforbund Metal Maritime, Maskinmestrenes Forening og Dansk EL-Forbud enige om, at de søfarende i henhold til Lov om søfarendes ansættelsesforhold har ret til at afmønstre, hvis ikke de ønsker at sejle i det berørte område.

”Situationen for de søfarende er bekymrende, og vi er i tæt kontakt med A.P. Moller – Maersk A/S og Danske Rederier. Vi vurderer, at forholdene i farvandet ved Bab-el-Mandeb og op langs Yemens kyst er af en sådan karakter, at de søfarende ifølge loven har ret til at afmønstre inden sejlads, hvis de ønsker det. De søfarendes sikkerhed og tryghed kommer før alt andet. Det har vi en klar forventning til, at der er enighed om,” lyder det i en fælles udtalelse fra de tre fagforbund Metal Maritime, Maskinmestrenes Forening og Dansk EL-Forbund.

Loven er klar
Som skrevet i den seneste nyhed omkring situationen i Det Røde Hav, så følger Metal Maritime, Maskinmestrenes Forening og Dansk EL-Forbund udviklingen tæt. I lyset af de seneste episoder med angrebene på ’MAERSK HANGZHOU’, som lørdag blev ramt af et missil og søndag blev angrebet af fire mindre både, mener de tre fagforbund, at den søfarende i henhold til paragraf 18a i Lov om søfarendes ansættelsesforhold har ret til at afmønstre inden sejlads igennem det berørte område. En holdning fagforbundene har haft siden situationen eskalerede, og nu er blevet bekræftet yderligere i.

I paragraf 18a hedder det blandt andet: ”Den søfarende har ret til at fratræde tjenesten om bord straks og ellers i første havn eller red, skibet anløber, hvis skibet inden afgang fra havn får ordre til at sejle til et område, hvor

1) der er fare for, at skibet vil blive opbragt af krigsførende, udsat for krigsskade eller en faretruende situation, der kan ligestilles hermed, eller

2) sådan fare er blevet væsentlig forøget.

Angrebene fandt sted på trods af den amerikansk ledede Operation Prosperity Guardian (OPG), som skal sikre sikker sejlads i Det Røde Hav, og som var baggrunden for, at Maersk genoptog passage i det berørte område.

Kontakt os
Metal Maritime, Maskinmestrenes Forening og Dansk EL-Forbund fortsætter med at følge udviklingen i det berørte område, da de søfarendes sikkerhed har absolut højeste prioritet.

Har du som søfarende spørgsmål til dine rettigheder, er du som altid velkommen til at kontakte din faglige organisation, hvor vi er klar til at bistå dig på bedst mulig måde i din konkrete situation.

Ny aftale til glæde for søfarende på dansk flagede skibe der sejler i Det Røde Hav

Maskinmestrenes Forening har sammen med Metal Maritime og Dansk El-Forbund indgået aftale med Danske Rederier om gene- og ulempetillæg til søfarende ved sejlads i berørte områder i Det Røde Hav samt den sydlige indsejling også til Det Røde Hav på grund af krigen mellem Israel og Hamas.

Den 15. december 2023 udsendte Maskinmestrenes Forening nyhed om det ændrede trusselsbillede, hvori vi skrev om rederiernes ruteomlægning som følge af en række drone- og missilangreb foranlediget af Houthi-bevægelsen i Yemen og/eller af andre, som støtter Hamas i konflikten.

Siden er der sket en dannelse af amerikansk ledet ”Operation Prosperity Guardian”, der skal medvirke til at sikre en sikker passage af civile skibe i Det Røde Hav.

‘Netop at sikre vores søfarende medlemmer ved sejlads i Det Røde Hav har været af højeste prioriteret, samtidig med at de søfarende modtager gene- og ulempetillæg, og derfor er det tilfredsstillende med aftalen’, udtaler formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen.

Tillæg
Ved passage af det definerede ”High Risk Area” er det aftalt, at der udbetales et tillæg på 100 procent af en 1/30 af den månedlige grundhyre eller sædvanlig fast hyre. Tillægget gives pr. påbegyndte 24 timer, så længe skibet opholder sig i området.

Retningslinjer
I forbindelse med indgået aftale drøftede parterne flere emner omkring forholdene ved passage i det berørte område. For Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Dansk E-Forbund var det vigtigt at sikre sig, at en passage med et dansk flaget skib, som minimum overholder retningslinjerne fra den amerikansk ledet ”Operation Prosperitry Guardian”, der skal sikre sikker sejlads i området.

En opfattelse Danske Rederier delte og havde en klar forventning om, at dets medlemmer overholdt disse retningslinjer. Parterne er fortsat enige om at være i en tæt dialog om udviklingen i området og mødes med kort varsel, hvis situationen ændrer sig.

Læs aftalen her.

Spørgsmål eller bemærkninger til nyhed og/eller aftale samt rettigheder for søfarende kan rettes til Søren Nim Larsen, snl@mmf.dk.

Maskinmestrenes Forening deltager i møde om trusselsbilledet i Det Røde Hav

Med udgangspunkt i de søfarendes sikkerhed deltog Maskinmestrenes Forening til møde hos Danske Rederier i forbindelse med en orientering om trusselsbilledet i Det Røde Hav.

Krigen mellem Israel og Hamas har i løbet af indeværende uge haft direkte konsekvenser for et norsk tankskib, et Maersk containerskib samt senest i dag fredag den 15. december 2023 to skibe tilhørende henholdsvis et tysk og et schweizisk rederi. Nævnte skibe har alle været tæt på at blive ramt eller er ramt af missiler, der er affyret af Houthi-bevægelsen i Yemen eller af andre, som støtter Hamas i konflikten. Netop Houthi-bevægelsen har truet med at angribe alle skibe med kurs mod Israel.

Møde i Danske Rederier
På grund af den eskalerende situation i Det Røde Hav, blev der i går afholdt møde mellem Danske Rederier og de overenskomstbærende organisationer (Metal Maritime/CO-Søfart, 3F Sømændene og Maskinmestrenes Forening).

På mødet blev de organisationerne informeret om situationen, som den så ud i går, herunder hvilke nationale og internationale initiativer og tiltag der er igangsat, eksempelvis militær tilstedeværelse og opbygning af disse samt udvidelse af disses mandater.

Danske Rederier informerede om, hvilke tiltag medlemsrederierne har sat i gang med henblik på de søfarendes sikkerhed, herunder ruteomlægning. Senest har Maersk Line valgt at stoppe al containertransport i Det Røde Hav efter angreb. Et tiltag vi hilser velkomment af hensyn til de søfarendes sikkerhed.

Parterne blev enige om at følge udviklingen og holde tæt kontakt, samt at samarbejde om fælles henvendelser til regeringen, de relevante myndigheder og internationale organer, om fælles ønskede tiltag.

Rekorddeltagelse på Ajour 2023

Flere deltagere og udstillere end nogensinde på Ajour 2023, som igen blev det store årlige mødested for maskinmestre, der netværker og bliver inspireret af faglige oplæg og af op mod 150 udstillere.

Det var en meget tilfreds Lars Have Hansen, formand for Maskinmestrenes Forening, der torsdag gik på scenen og bød velkommen til Ajour 2023 – maskinmestrenes årlige erhvervskonference, hvis 22. udgave som altid udspiller sig i Odense Congress Center over to dage.

Tilfredsheden skyldtes ikke mindst, at årets Ajour måtte melde udsolgt flere dage før åbningen, og at op mod 150 udstillere var at finde i udstillingshallen – flere end nogensinde tidligere.

»I foråret fejrede Maskinmestrenes Forening 150 års-fødselsdag – og i år på Ajour nærmer vi os 150 udstillere. Vi er meget glade for, at så mange maskinmestre og udstillere har valgt at deltage på Ajour, selv om mange andre opgaver sikkert også kalder på jer. Vi tager den rekordstore deltagelse som udtryk for, at Ajour har formået at styrke sin relevans. Ajour er stadig den faste årlige begivenhed, hvor flest maskinmestre er samlet … og det er et fantastisk udgangspunkt for at få inspiration og ny viden og styrke sit netværk. I år siger vi velkommen til mange nye udstillere – og det vil vi gerne kvittere for. Det er meget glædeligt, at vi på den måde udvikler vores udstilling, så den favner endnu bredere,« sagde Lars Have Hansen i sin velkomst til en fyldt sal ved Ajours åbning.

Årets mødested
Ajour 2023 blev for tredje år i træk arrangeret i samarbejde med Konstruktørforeningen, og derudover var der lavet en aftale med Danvak og Danvaks medlemmer, som kunne deltage på samme vilkår som medlemmer af Maskinmestrenes Forening.

Ajour 2023 er som altid mødestedet for maskinmestre, herunder mange studerende, men også for andre med interesse for ledelse og teknologi, som vil styrke deres faglige og professionelle netværk og i det hele taget blive klædt bedre på til fremtidens tekniske og kommercielle udfordringer.

Blandt oplæggene på Ajour er ledelse, AI/kunstig intelligens, en ny generation af kernekraft, bygningsdrift, CO₂-fangst, Power-to-X og mange andre aktuelle emner.

De mange udstillere repræsenterede brancher som blandt andet forsyning, offshore, søfart, produktion, industri, automation og rådgivning. Sideløbende med den store udstilling kører konferenceprogrammet med en række faglige og andre typer relevante og inspirerende indlæg.

Flere maskinmestre end nogensinde
I sin velkomst fremhævede Lars Have Hansen også, at jubilæumsåret bød på flere rekorder i maskinmestrenes egne rækker. Aldrig før har der været så mange erhvervsaktive maskinmestre – lige straks 11.000 –og aldrig før har så mange været med i Maskinmestrenes Forening.

»Vi er kun et flækket myggearmhulehår fra at være 15.000 medlemmer. Vi har fuld beskæftigelse – med mange ubesatte stillinger derude. Der er brug for flere maskinmestre – her og nu og fremover, det budskab må I gerne dele,« sagde formanden til de forsamlede Ajour-deltagere.

Årets energipolitiske åbningsdebat

Traditionen tro blev der i dag afholdt energipolitisk åbningsdebat i Folketinget med deltagelse af en lang række aktører inden for energi, klima, planlægning, industri, rådgivere, regioner og kommuner. Maskinmestrenes Forening er medarrangør af konferencen, og formand Lars Have Hansen deltog desuden i debatten ’Flere hænder til den grønne omstilling – løsninger, nu og i morgen’.

På konferencen blev der blandt andet drøftet emner som EU-forpligtelser i energi- og klimaregi, virkemidler når den grønne omstilling skal op i tempo, tillid, ansvar og værdier, når det kommer til fremtidens energibranche, energi- og forbrugerpriser både nu og i fremtiden, affaldsanlæg og disses rolle i energiforsyningen, varmepumper, gas, sol, vind og meget mere.

“På tværs af politiske forskelle står Danmark samlet med en køreplan, der skal reducere den samlede udledning af klimagasser med 70 pct. i 2030. Nu skifter vi fra målsætninger til indfrielse af målene. Energipolitisk Åbningsdebat 2023 sætter fokus på, hvordan vi på tværs af beslutningstagere og brancher i energiklyngen, kan komme op i tempo i eksekvering af konkrete projekter, der fremmer den grønne omstilling og bidrager til at indfri vores samlede målsætning” sagde mødeleder Frank Jensen, tidligere overborgmester og justitsminister.

Fra målsætning til indfrielse
Der er nok at tage fat på i det energipolitiske arbejde, og som Frank Jensen i sin opsummering af konferencens formål påpeger, kræver det, at beslutningstagere og brancher i energiklyngen bidrager. Maskinmestre er blandt dem, som er nødvendige i skiftet fra målsætning til indfrielse af mål, og det slog formand Lars Have Hansen fast, da han sammen med Jesper Prosper Sørensen, chefkonsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne og Nadia Gullestrup Christensen, forperson i Ungeklimarådet, debatterede under punktet ’Flere hænder til den grønne omstilling – løsninger, nu og i morgen’.

’Den bæredygtige omstilling er på mange fronter godt i gang, og den slags grønne ambitioner kræver kvalificeret arbejdskraft. Her er maskinmestrene blandt de fagfolk, som samfundet har allermest brug for både på det strategiske og det eksekverende plan’, siger formand Lars Have Hansen.

Maskinmestrenes Forening har for nyligt offentliggjort en stor aftager- og dimittendundersøgelse, hvor Maskinmestrenes Forening sammen med repræsentanter fra en række af de største danske erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet har undersøgt, om maskinmesteruddannelsen har den kvalitet og relevans, som arbejdsmarkedet har behov for.

’Undersøgelsen bekræfter, at maskinmestre i dén grad er efterspurgte på arbejdsmarkedet som tekniske ledere, der kan tage ansvar og løse de grønne og digitale udfordringer i dansk erhvervsliv. Det understøtter en historisk lav ledighed på omkring én procent også’, siger Lars Have Hansen videre.

Læs mere om årets energipolitiske åbningsdebat på www.decentralenergi.dk og i kommende udgivelser af fagmagasinet ’Maskinmesteren’.

Lektor på maskinmesteruddannelsen modtager undervisningspris

Fotograf: Søren Kjeldgaard

H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund uddeler i dag årets undervisningspris til syv undervisere, der på hver deres måde har udmærket sig som fremragende undervisere. Blandt prismodtagerne er lektor på Aarhus Maskinmesterskole, Frits Giversen.

Ved en stor ceremoni i Operaen uddeler H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund i dag syv priser til dygtige undervisere på landets videregående uddannelser – heriblandt lektor på Aarhus Maskinmesterskole, Frits Giversen.

De syv prismodtagere udmærker sig gennem nærvær, engagement, faglig nysgerrighed og blik for den enkelte studerendes behov og potentialer. Frits Giversen modtager blandt andet prisen, fordi han formidler kompliceret stof ved at vække undren hos de studerende på Aarhus Maskinmesterskole med blik for deres interesser og ønsker.

’At blive set, hørt, forstået og taget alvorligt af sin underviser er af afgørende betydning for både den faglige og sociale glæde ved at studere. Derfor er jeg glad for at kunne overrække årets undervisningspris til syv undervisere, der med blik for det hele menneske uddanner vores unge til at løse fremtidens udfordringer,’ siger Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund i forbindelse med dagens udmærkelser.

Indstillingen fra den maritime uddannelsessektor
Det er en jury med repræsentanter fra den maritime industri, de maritime uddannelsesinstitutioner og de studerende, som indstiller én underviser fra de maritime uddannelsesinstitutioner til uddannelses- og forskningsministeren.

I indstillingen har juryen blandt andet lagt vægt på Frits´ store engagement og evne til at omsætte sin viden til praksisnær undervisning. Frits er god til at koble teori og praksis, og det, der driver ham, er at se mennesker lykkes. Juryen skriver desuden, at Frits er god til at inddrage virksomheder i sin undervisning, hvilket i høj grad er med til at understøtte fokusset på maskinmesteruddannelsens kvalitet.

Maskinmestrenes Forening er repræsenteret i juryen for den maritime uddannelsessektor ved formand Lars Have Hansen og ønsker Frits og de seks andre prisvindere stort tillykke.

Læs mere om Undervisningsprisen på Uddannelses- og Forskningsministeriet website her.

Når fremtiden banker på, er det maskinmestrene, der åbner døren

Efterspørgslen på maskinmestre er høj, og det er en efterspørgsel, som kan være svær at efterkomme.

En række brancheorganisationer har støttet Maskinmestrenes Forening i udarbejdelsen af aftager- og dimittendundersøgelsen 2023, der har undersøgt maskinmesteruddannelsens kvalitet og relevans, og det er blandt andet på baggrund af denne, at disse repræsentanter har udarbejdet en kronik om emnet, som er publiceret i Altinget. Konklusionen lyder nemlig, at uddannelsen er i orden – der skal ’bare’ uddannes nogle flere!

Den bæredygtige omstilling er på mange fronter godt i gang – ikke mindst transitionen til vedvarende energi. At føre den slags grønne ambitioner ud i livet, kræver kvalificeret arbejdskraft, og i den forbindelse er maskinmestrene blandt de fagfolk, som samfundet har allermest brug for både på det strategiske og det eksekverende plan.

Læs hele kronikken her.