Fornyelse af overenskomsten på det store officersområde

Overenskomstfornyelsen ligger på linje med Transportforliget og de øvrige forlig på søfartsområdet. I det samlede forlig går 10% direkte på løndelene dels ved direkte hyrestigninger og dels ved omfordeling af egen betalingen til pension. Hermed følger aftalen det øvrige arbejdsmarked. 

Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime opnåede den 24. april 2023 forlig med Danske Rederier på officersområdet. Overenskomstfornyelsen følger tendensen fra de meniges overenskomst med fornuftige resultater på løndelen. For eksempel vil en seniorofficer på anciennitet nul samlet få cirka 3000 kroner mere udbetalt hver måned pr. 1.april 2024. Der indsættes også en bestemmelse i overenskomsten, hvor alle skal sikre, at der handles, hvis det konstateres chikane eller krænkelse om bord.

Nye vilkår for fremtidige juniorofficerer
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som inden årets udgang skal fremkomme med forslag til ændringer af overenskomsten og det hyrebilag, der kan implementeres pr. 1. april 2024, og som muliggør at juniorofficerer kan ansættes på normløn, uagtet der i rederiet er kutyme for at ansætte dets officerer på individuelt aftalt løn uden højeste arbejdstid.

Arbejdsgrupper skal se på yderligere forbedringer
Det er ligeledes aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag og anbefalinger til, hvordan mere fleksible arbejdstidsforhold kan etableres i branchen for såvel seniorer som øvrige grupper. En tredje arbejdsgruppe skal tilpasse og ensrette de eksisterende regler om fravær i forbindelse med fødsel og barsel.

Det sker der nu
Forhandlingsresultatet skal nu godkendes i de respektive kompetente forsamlinger, ligesom de forbedringer, som er blevet henvist til hurtigt arbejdende arbejdsgrupper/udvalg skal bearbejdes. Resultatet fra hovedoverenskomsten skal derefter overføres til fornyelse af særoverenskomsterne.

Recommended Posts