Så blev loven vedtaget – din arbejdsgiver kan nu pålægge dig at vise coronapas

Her kan du læse følgende:

  • Hvad skal der forstås ved et corona-pas,
  • Får du overarbejdsbetaling ved test i din fritid?
  • Kan også vaccinerede blive pålagt at tage en test?
  • Risikerer du bortvisning, hvis du ikke efterkommer et påbud om at forevise corona-pas?

I vores seneste nyhedsbrev omtalte vi den politiske treparts-aftale vedrørende et ønske om at give arbejdsgivere adgang til at pålægge medarbejdere at få foretaget en covid-19 test samt en ny yderligere adgang til at kræve forevisning af gyldigt corona-pas.

Aftalen har i sidste uge udmøntet sig i en ny lov. Loven er trådt i kraft i umiddelbar forlængelse af lovens vedtagelse. Loven er foreløbig gældende frem til den 11. december 2021 – men må forventes forlænget.

Der er allerede mange virksomheder, som har meddelt, at de med udgangspunkt i den nye lov vil anmode deres medarbejdere om at forevise et corona-pas. Og det vil være en saglig begrundelse at henvise til, at Covid-19 for tiden betragtes som en samfundskritisk  sygdom.

Under behandlingen i Folketinget og på baggrund af høringssvar fra en række organisationer, så har der særligt været fokus på følgende:

Hvad skal der forstås ved et corona-pas?
Med udgangspunkt i den netop vedtagne lov er der udstedt en bekendtgørelse, der definerer, hvad der skal forstås ved et corona-pas. Mange forbinder et corona-pas med sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas” – og denne app er naturligvis fortsat en nem måde at dokumentere, at man opfylder betingelserne for at få et corona-pas.

Men man kan også på anden vis dokumentere, at man opfylder betingelserne for et corona-pas:

  • Et corona-pas er også dokumentation for et negativt resultat af en Covid19-test – og her er det vigtigt at bemærke, at en PCR-test fremover kun er gældende i 72 timer og en antigen-test (kvik-test) vil kun være gældende i 48 timer,
  • Hvis du kan dokumentere, at du har været smittet med Covid19 (gælder efter 14 dage i op til 180 dage regnet fra tidspunktet, hvor den positive test blev taget),
  • Hvis du kan dokumentere, at du er påbegyndt et vaccinationsforløb (gælder fra 14 dage efter 1. stik til 42 dage efter) og
  • Hvis du er færdigvaccineret (indtil videre gælder dette uden udløbsdato – spørgsmålet kan være, om det får en udløbsdato, når man bliver tilbudt et 3. ”Booster-stik).

Skal arbejdsgiver betale overarbejdstimer, hvis et krav om en COVID-19 test betyder, at testen bliver taget uden for arbejdstiden?
Arbejdsgiver er som nævnt berettiget til at anmode medarbejderne om at få forevist et corona-pas.

Hvis du benytter Corona-app´en så kan man ikke forlange, at du også viser de underliggende oplysninger eller selv oplyser på hvilken baggrund, at du har fået dit corona-pas. Der er ingen forpligtelse til at oplyse, om corona-passet er udstedt på baggrund af eksempelvis fuld vaccination eller en negativ covid19-test fra i forgårs.

Så arbejdsgiveren kan være nødsaget til løbende at anmode om at få forevist medarbejdernes corona-pas. Dette kan dog nok formentlig få mange medarbejdere til frivilligt at vise de underliggende oplysninger, hvis der er tale om, at man er færdigvaccineret.

Hvis du bliver pålagt at fremvise et corona-pas og er nødsaget til at blive testet, så følger det af loven, at en test så vidt muligt skal gennemføres i den sædvanlige arbejdstid. Hvis dette ikke er muligt eller skønnes at være uhensigtsmæssigt, så skal du kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen, når denne tages i din fritid.

Bemærkningerne til loven angiver ikke, hvilken kompensation, som du har ret til – udover at du skal have dækket rimelige udgifter til transport til og fra teststedet. Dette gælder uanset om testen tages i arbejdstiden eller din fritid.

Som vi læser bemærkningerne til loven, så lægges der op til, at man på den enkelte arbejdsplads aftaler, hvorledes den enkelte medarbejder skal honoreres, hvis en test tages i fritiden. Dette betyder, at der ikke nødvendigvis er tale om, at du har krav på at blive honoreret med en overarbejdsbetaling.

Og siden lovforslaget blev fremsat, er der kommet yderligere krav til steder og situationer, hvor vi skal kunne fremvise et corona-pas. Dette kan derfor komme til at spille ind i forhold til den betaling, som arbejdsgiverne vil tilbyde for test i fritiden. Hvis du oplever, at der opstår usikkerhed omkring din betaling for en test i din fritid, så er du velkommen til at kontakte os.

Kan man som arbejdsgiver kræve test, hvis en medarbejder er vaccineret og dermed har et corona-pas?
Det fremgår af loven, at din arbejdsgiver kan pålægge ansatte at blive testet for covid-19, hvis dette er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smitten, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Hvis der eksempelvis er et smitteudbrud på arbejdspladsen, kan man derfor også pålægge allerede vaccinerede medarbejdere at blive testet. Dette i en erkendelse af, at selv vaccinerede kan blive smittede – og være smittebærere, selvom de ikke har symptomer.

Det samme kan gøre sig gældende, hvis en vaccineret medarbejder skal på tjenesterejse til et land, hvor der kræves både vaccination mod covid-19 og et negativt testresultat som betingelse for indrejse.

Når udgangspunktet stadig er, at covid-19 er en samfundskritisk sygdom, skal der formentlig ikke så meget til, før at man sagligt kan begrunde, at medarbejdere med et corona-pas skal testes.  Dog skal et krav om test tjene et konkret formål og må ikke være til unødig ulempe for de ansatte.

Vil en bortvisning af en medarbejder kunne være en ansættelsesretlig sanktion, hvis en medarbejder ikke ønsker at lade sig teste for at kunne fremvise et corona-pas?
Det fremgår af loven, at du kan blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner, hvis du ikke efterkommer et pålæg om at forevise corona-pas. Dette forudsætter dog, at du er blevet gjort opmærksom på denne mulige sanktion.

I bemærkningerne til loven er der ikke en præcis beskrivelse af, hvilke sanktioner, der kan komme på tale. Der henvises til, at de almindelige ansættelses- og arbejdsretlige regler finder anvendelse. Dette betyder, at en sanktion kan være alt fra en påtale eller advarsel til en afskedigelse. Selvom det så absolut må være en undtagelse, så vil det vil det dog ikke kunne udelukkes, at en bortvisning i helt særlige situationer vil kunne finde sted. Vi kan derfor kun opfordre til, at du kontakter os, hvis du overvejer ikke at efterkomme et pålæg om at forevise et corona-pas, således at vi kan rådgive dig ud fra de konkrete omstændigheder.

Skrevet af juridisk konsulent Jan Michael Lindgreen

Recommended Posts